/ LBK-pärmen / 4. Uppvärmning och torkning

4. Uppvärmning och torkning

Uppvärmning orsakar varje år en stor andel av dessa brandskador. Provisoriska uppvärmningsanordningar utgör en stor riskfaktor. De bör därför snarast ersättas av fast installerade godkända anordningar.

Denna rekommendation behandlar brandskydd avseende olika former av uppvärmning och torkning som förekommer i lantbruket och i dess driftsbyggnader.

Rekommendationer beträffande olika former av elektrisk uppvärmning, förutom de som särskilt gäller för torkning av lantbruksgrödor, har samlats i Lantbrukets Brandskyddskommittés elhandbok (flik 5).

Innehåll

 1. Administrativa regler
 2. Pannrum/uppställningsplats för värmepanna
 3. Installation och användning av värmeanläggning
 4. Luftkanaler
 5. Rökkanaler, avgaskanaler och schakt
 6. Uppvärmning vid torkning av lantbrukets grödor

Bilaga 1 – ”Typtestning av varmluftspannor avsedda för torkning i lantbruket, version 2013:1”


Rättelse

Sid 33 – 5.6.2 Felaktig hänvisning figur 5.7.3 ska vara 5.6.5.
Sid 34 – 5.6.5 Felaktig hänvisning figur 5.7.3 ska vara 5.6.5


Uppdatering december 2013

Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version
Texten har genomgående redigerats och omstrukturerats.

 1. Avsnitt 1.1 Texten om bygglov har anpassats till dagens regler.
 2. Avsnitt 1.3 m. fl. Krav på godkännande från försäkringsgivare, sotningsdistrikt eller räddningstjänst har delvis strukits.
 3. Avsnitt 2.3 Begreppet panncentral har införts.
 4. Avsnitt 2.4 Tillfälligt uppställd panna på 100 kW har införts.
 5. Avsnitt 3.1 Texten har anpassats till kravet på CE-märkning.
 6. Avsnitt 3.5.2 Förbränningsluft tillåts ta från verkstadsutrymmet
  Regler för fastbränsleeldade varmluftspannor har införts.
  100 °C tillåt
  Krav för ”värmekanoner”.
 7. Avsnitt 3.5.2 Uppvärmning av verkstad
 8. Avsnitt 3.5.3 Torkning av gris- och fjäderfästall efter rengöring
 9. Avsnitt 3.6.3 Pulver som skydd mot tillbakabrand har införts
  Cellmatare helt i metall har införts som skydd mot tillbakabrand
 10. Avsnitt 3.10 Nytt avsnitt om lokaleldstad
 11. Avsnitt 3.11 Nytt avsnitt om hetvattentvättar (flyttad från flik 6 inomhusutrustning).
 12. Avsnitt 4.2 Regler för kanaltjocklek har tagits bort.
 13. Avsnitt 5.1.1 För rökkanalsarea hänvisas till tillverkarens anvisningar. 
  Tabell med schablonarea har tagits bort.
 14. Avsnitt 5.2 Utförande regler för tegelskorsten har tagits bort. 
  Hänvisning till HUS-AMA.
 15. Avsnitt 5.6 Förtydligande om att rökkanalshöjden är ur brandskyddssynpunkt och att det av miljöskäl kan krävas högre skorstenshöjd.
 16. Avsnitt 6.2 Allmänna krav har införts i detta avsnitt. 
  Undantag gör i avsnitt 6.3 och 6.4
 17. Avsnitt 6.3 Nytt avsnitt om tork placerad i obrännbar byggnad har införts. 
  Högsta tillåten torkluftstemperatur 120 °C.
 18. Avsnitt 6.4 Högsta tillåtna torktemperatur 150 °C.
 19. Avsnitt 6.5 Tydligare krav för mobila torkar.
 20. Avsnitt 6.6 Nytt avsnitt om särskild utredning har införts.