/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.2 Självantändning i hö, halm med mera

9.2 Självantändning i hö, halm med mera

Ett antal av bränderna inom lantbruket börjar i de utrymmen där hö, halm, spannmål, spån eller flis lagras. En del av dessa bränder orsakas av självantändning.

Det är idag oklart hur stort problemet är och i vilken omfattning självantändning är den direkta brandorsaken, men med ny teknik och nya lagringsmetoder verkar problemet ha ökat.

I denna rekommendation redovisas hur riskerna för självantändning på gårdsnivå kan minskas. Rekommendationen bygger på forskningsresultat och undersökningar av spontan uppvärmning i olika material samt på praktiska erfarenheter kring hantering och lagring. Kunskapen om de direkta orsakerna till självantändning och detaljer kring vad som krävs för att materialet ska självantända är emellertid begränsad.

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Spontan uppvärmning – en naturlig process
  3. Råd och anvisningar för att minska risken för självantändning

LBK:s rekommendation 9