/ Avtalsvillkor och integritetspolicy

Avtalsvillkor och integritetspolicy

1) Integritets- och cookiepolicy

2) Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga produkter

3) Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster

4) Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens varor och tjänster
a) Bilaga/Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar
b) Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige

5) Brandskyddsföreningens uppförandekod för leverantörer (pdf)

6) Användarvillkor Normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Avtal-linje.jpg

Integritets- och cookiepolicy

Klicka här för mer information om hantering av personuppgifter och cookies

Avtal-linje.jpg

Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga produkter

Dessa Allmänna villkor ändrades senast den 2023-02-27 och gäller tills vidare

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för den eller de produkter (”Produkt” eller ”Produkterna”) som Brandskyddsföreningens Service AB (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid tillhandahåller kunden (”Beställaren”). Med Produkt avses både varor och tjänster. Dessa Allmänna villkor gäller dock ej köp av abonnemang. Utöver de Allmänna villkoren gäller även de eventuella tillägg och ändringar som anges på produktsidan på Brandskyddsföreningens webbplatser för Produkten (”Produktsidan”), eller de eventuella tillägg och ändringar som anges i parternas Avtal, offerter, orderbekräftelser eller andra särskilda villkor avseende specifika Produkter (”Särskilda villkor”) som uttryckligen hänvisar till de Allmänna villkoren. Vid konflikt mellan innehåll på Produktsida, Särskilda villkor och de Allmänna villkoren äger innehållet på Produktsidan företräde framför de Särskilda villkoren vilka äger företräde framför de Allmänna villkoren.

1. Litteratur och övriga produkter

1.1 Fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar av varor. För digitala tjänster utgår ingen fraktkostnad. Vid var tid gällande fraktkostnad anges i checkouten i Brandskyddsföreningens webbutiker.

1.2 Leverans

Beställda Produkter levereras normalt inom fyra till fem arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuella förseningar.

1.3 Priser och betalning

Alla priser anges exklusive moms. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på övriga Produkter. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Betalningstid är 30 dagar och Brandskyddsföreningen äger efter förfallodagen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Brandskyddsföreningen äger rätt att påföra påminnelseavgift samt skicka faktura till inkasso efter den första betalningspåminnelsen. Indrivningsavgifter ska betalas av Beställaren.

1.4 Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter (privatpersoner) har alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från mottagande av Produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Om Beställaren vill åberopa sin ångerrätt ska denne meddela Brandskyddsföreningens kundsupport inom 14 dagar från mottagande av Produkten på sbf@brandskyddsforeningen.se. Fraktkostnader krediteras inte. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

1.5 Reklamation

Reklamation på grund av felaktig eller skadad Produkt måste göras inom 14 dagar från mottagande av produkten. Andra regler kan gälla konsumenter.

1.6 Kundsupport

Kundsupport kontaktas på e-post sbf@brandskyddsforeningen.se eller hetaarbeten@brandskyddsforeningen.se (om Beställaren är arrangör Heta Arbeten®) och på telefonnummer 08-588 474 00. Kundsupports vid var tid gällande öppettider framgår av Brandskyddsföreningens webbplats.

2. Utbildningar, seminarier och konferenser

Brandskyddsföreningens utbildningar, seminarier och konferenser (”Utbildningarna”) tillhandahålls på olika sätt, såsom genom lärarledda klassrumsutbildningar, på distans eller genom webbutbildning med förinspelat material samt i hybridform både på distans och på plats.

2.1 Anmälan

Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in. Bekräftelse skickas när Brandskyddsföreningen fått anmälan.

2.2 Kallelse

Kallelse skickas cirka två (2) veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för Utbildningen.

2.3 Betalning

Avgiften för Utbildningen faktureras cirka fyra (4) dagar före utbildningsstart.

Betalningstid är 30 dagar och Brandskyddsföreningen äger efter förfallodagen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Brandskyddsföreningen äger rätt att påföra påminnelseavgift samt skicka faktura till inkasso efter den första betalningspåminnelsen. Indrivningsavgifter ska betalas av Beställaren.

2.4 Pris

Priserna som anges avser Utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, samt lunch och kaffe för det fall det är en klassrumsutbildning. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan eller på Produktsidan. Alla priser anges exklusive moms. Momsen är 25 procent på Utbildningar. Brandskyddsföreningen reserverar sig för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering.

2.5 Avbokning

Anmälan är bindande. Deltagaren har dock rätt att omboka sin plats fram till två (2) veckor före Utbildningstillfället. Avbokning kan ske fram till och med fyra (4) veckor före Utbildningstillfället. Därefter debiteras hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid sjukdom, styrkt med läkarintyg. Deltagaren äger rätt att överlåta sin plats till en kollega, men ansvarar själv för att överlämna utbildningsmaterialet till ersättaren om det redan skickats från Brandskyddsföreningen.

2.6 Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller sig Brandskyddsföreningen rätten att senast två (2) veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en Utbildning. Detta gäller också om handledaren akut insjuknar och Brandskyddsföreningen inte kan hitta lämplig ersättare. Brandskyddsföreningen svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställd Utbildning. I övrigt tillämpas köplagen (för privatpersoner konsumentköplagen).

2.7 Brandskyddsföreningens behandling av deltagarnas personuppgifter

Utöver vad som står i Brandskyddsföreningens vid var tid gällande integritets- och cookiepolicy och punkt 3.2 Personuppgiftsbehandling gäller särskilt följande vid deltagande i Brandskyddsföreningens Utbildningar. Ändamålet för behandlingen är fullgörande av Avtalet och för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

De personuppgifter Brandskyddsföreningen kan komma att behandla är:

  • kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-post och roll);
  • fotografier, eventuell videoinspelning och ljudupptagningar som görs vid genomförande av Utbildningarna. Exempel är t.ex. videoinspelning av vissa distansutbildningar vilka sedan hålls tillgängliga för deltagarna under en viss period, eller videoinspelning av framträdanden vid seminarier och konferenser.

De legala grunderna för Brandskyddsföreningens behandling är när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, Avtalet eller om det är i Brandskyddsföreningens berättigade intresse. De personuppgifter som deltagaren har lämnat till Brandskyddsföreningen kommer att lagras så länge det finns en laglig eller avtalsenlig skyldighet att spara uppgifterna.

2.8 Force majeure

Brandskyddsföreningen ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, pandemi, krig, terrorism, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll.

2.9 Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften, samt i förekommande fall digitala abonnemang under en prova-på-period. Abonnemanget förlängs inte automatiskt. Om ett abonnemang ingår tillämpas Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster.

2.10 Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett intyg under förutsättning att deltagaren har varit närvarande under hela utbildningstiden. På vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

3. Allmänt för köp av alla Produkter

3.1 Ändrat utbud

Brandskyddsföreningen uppdaterar fortlöpande sitt utbud och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information eller byta distributionssätt i erbjudna Produkter samt upphöra att tillhandahålla dessa.

3.2 Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Brandskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen inom ramen för Avtalet. Brandskyddsföreningen registrerar personuppgifter i samband med att Beställaren beställer i vår kundtjänst eller vår webbutik. Behandling sker därefter i syfte att kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och erbjudanden, samt för kommunikation.

Brandskyddsföreningen stödjer sig framför allt på två olika grunder, antingen att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med (”Fullgörande av avtal”), eller att behandlingen är nödvändig för ändamålet som rör Brandskyddsföreningens berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

En utförlig beskrivning av Brandskyddsföreningens behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns i Brandskyddsföreningens integritets- och cookiepolicy.

När Brandskyddsföreningen inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttagning eller anonymisering.

Genom att acceptera de Allmänna villkoren lämnar Beställaren sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

3.3 Meddelanden

Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas senast angivna adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren
  2. om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran; och
  3. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

3.4 Tvist

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Allmänna villkor och Avtalet. Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor och Avtalet ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.