/ Avtalsvillkor och integritetspolicy

Avtalsvillkor och integritetspolicy

1) Integritets- och cookiepolicy

2) Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga varor

3) Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster

4) Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens varor och tjänster
a) Bilaga/Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar
b) Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige

5) Brandskyddsföreningens uppförandekod för leverantörer

Avtal-linje.jpg

Integritets- och cookiepolicy

Klicka här för mer information om hantering av personuppgifter och cookies

Avtal-linje.jpg

Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga varor

Gällande fr.o.m. 2020-07-01 och tillsvidare

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för den eller de varor (”Vara” eller ”Varorna”) som Brandskyddsföreningens Service AB (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid tillhandahåller kunden (”Beställaren”). Dessa Allmänna villkor gäller ej köp av abonnemang. Sådana köp regleras i Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster.

1. Litteratur och övriga varor

1.1. Fraktkostnad

För Beställare (som inte är privatperson) tillkommer frakt med 59 kr på samtliga beställningar av Varor. För digitala tjänster utgår ingen fraktkostnad.

1.2 Leverans

Beställda Varor levereras normalt inom fyra till fem arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuella förseningar.

1.3 Priser och betalning

Alla priser anges exklusive moms och porto. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på våra utbildningar och övriga varor. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Betalning erläggs mot faktura och ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635), samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

1.4 Ångerrätt för konsumenter

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit Varan) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela Brandskyddsföreningen detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta i så fall kundsupport via sbf@brandskyddsforeningen.se. Fraktkostnader krediteras inte. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

1.5 Reklamation

Reklamation på grund av felaktig eller skadad vara måste göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten. Andra regler kan gälla dig som privatperson.

1.6 Kundsupport

Kontakta oss på sbf@brandskyddsforeningen.se eller 08-588 474 00.
Våra öppettider är måndag till fredag klockan 08.15–16.00.

2. Utbildningar, seminarier och konferenser

Brandskyddsföreningens utbildningar, seminarier och konferenser (”Utbildningarna”) tillhandahålls på olika sätt, såsom genom lärarledda klassrumsutbildningar, på distans eller genom webbutbildning med förinspelat material samt i hybridform både på distans och på plats.

2.1 Anmälan

Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är två (2) veckor före utbildningsstart.

2.2 Kallelse

Du får en kallelse cirka två (2) veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för Utbildningen.

2.3 Betalning

Alla priser anges exklusive moms. Momsen är 25 procent på våra Utbildningar. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Avgiften för Utbildningen faktureras cirka fyra (4) dagar före utbildningsstart. Betalning erläggs mot faktura och ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635), samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

2.4 Pris

Priserna som anges avser Utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, samt lunch och kaffe för det fall det är en klassrumsutbildning. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Samtliga priser är exklusive moms.

2.5 Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg. Du äger alltid rätt att överlåta din plats till en kollega, men ansvarar själv för att överlämna utbildningsmaterialet till din ersättare om det redan skickats från Brandskyddsföreningen till dig.

2.6 Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två (2) veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en Utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställd Utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

2.7 Brandskyddsföreningens behandling av deltagarnas personuppgifter

Utöver vad som står i Brandskyddsföreningens vid var tid gällande integritets- och cookiepolicy gäller särskilt följande när du deltar i Brandskyddsföreningens Utbildningar. Brandskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen inom ramen för detta avtal och vid genomförande av Utbildningarna.

I enlighet med detta avtal kommer Brandskyddsföreningen att behandla de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra detta avtal med deltagaren och för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

De personuppgifter vi kommer att behandla är:

  • kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-post och roll);
  • fotografier, videoinspelning och ljudupptagningar som görs vid genomförande av Utbildningarna. (Vid en distansutbildning kan t.ex. videoinspelning av distansutbildningen göras och sedan hållas tillgänglig för deltagarna under en viss period.)

De legala grunderna för Brandskyddsföreningens behandling är när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, detta Avtal eller om det är i Brandskyddsföreningens berättigade intresse. De personuppgifter som deltagaren har lämnat till Brandskyddsföreningen kommer att lagras så länge det finns en laglig eller avtalsenlig skyldighet att spara uppgifterna.

2.8 Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

2.9 Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften, samt i förekommande fall digitala abonnemang under en prova-på-period. Abonnemanget förlängs inte automatiskt. I den mån ett abonnemang ingår tillämpas Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster.

2.10 Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

2.11 CFPA-utbildningar

Vissa av Brandskyddsföreningens utbildningar är erkända i Europa. CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Association Europe) är en sammanslutning av brandskyddsföreningar i Europa. En uppgift för CFPA Europe är att ta fram gemensamma program för sådana brandskyddsutbildningar som genomförs i flera europeiska länder. Ett CFPA-diplom eller -certifikat kan du alltså använda för att styrka din kompetens även i andra länder i Europa. Läs mer på www.cfpa-e.org.

3. Allmänt för köp av alla Varor

3.1 Meddelanden

Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas senast angivna adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren
  2. om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran; och
  3. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

3.2 Tvist

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Allmänna villkor och Avtalet. Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor och Avtalet ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

Avtal-linje.jpg

Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster

Gällande fr.o.m. 2019-03-04 och tillsvidare

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för den eller de abonnemangstjänster som Brandskyddsföreningens Service AB (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid tillhandahåller kunden (”Beställaren”).

Med abonnemangstjänster avses den eller de tjänster som säljs i abonnemangsform via Brandskyddsföreningens webbplats, Kundsupport eller annan säljare inom Brandskyddsföreningen och som ger Beställaren nyttjanderätt till specificerade tjänster som gäller för dess användare (”Tjänst” eller ”Tjänsterna”).

I tillägg till de Allmänna villkoren gäller även de eventuella tillägg och ändringar som anges i parternas Abonnemangsavtal, offerter, orderbekräftelser eller andra särskilda villkor avseende specifika tjänster (”Särskilda villkor”) som uttryckligen hänvisar till de Allmänna villkoren och under förutsättning att dessa är bindande för parterna i enlighet med punkten 2 nedan (”Avtalet”). I den mån de Allmänna villkoren innehåller bestämmelser som är oförenliga med nämnda Avtal, ska det senare äga företräde.

Brandskyddsföreningen uppdaterar fortlöpande sitt utbud av produkter och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information eller byta distributionssätt i erbjudna Tjänster samt upphöra att tillhandahålla dessa.

2. AVTAL 

Brandskyddsföreningens offerter är inte bindande utan uttryckligt åtagande därom. Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Beställaren uppkommer genom att Brandskyddsföreningen skriftligen bekräftar Beställarens order. Avtal kan också uppkomma genom att Abonnemangsavtal undertecknas av båda parter alternativt att Beställaren börjar nyttja Tjänsten.

Tekniska specifikationer, priser och andra uppgifter som anges i kataloger, prislistor och övrigt material utgör vägledande information. Endast sådana uppgifter som uttryckligen är angivna i Avtalet eller på Brandskyddsföreningens webbplats är bindande.

3. TJÄNSTERNA

Exempel på Tjänster som omfattas av dessa Allmänna villkor är:

  • eNorm
  • Brandskyddsguiden
  • Webbutbildningar, såsom Systematiskt brandskyddsarbete och Egenkontroll

4. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Brandskyddsföreningen är ansvarig för att göra Tjänsterna tillgängliga via Internet eller på annat sätt som framgår av vid var tid gällande produktbeskrivning på Brandskyddsföreningens webbplats. Brandskyddsföreningen förbehåller sig rätten att vid underhåll och uppdateringar stänga ner Tjänsterna under den tid arbetet tar. Brandskyddsföreningen ska, när så är möjligt, ge Beställaren föregående varsel om alla sådana åtgärder som kräver planerade perioder av avbrott och ska göra sitt yttersta för att reducera olägenheter för Beställarens räkning till ett absolut minimum.

Brandskyddsföreningen är inte ansvarig för eventuella brister i Beställarens egna internetanslutningar eller utrustning som hindrar Beställaren från att få tillgång till Tjänsterna.

Brandskyddsföreningen kan inte hållas ansvarig för några kostnader eller förluster som orsakats av Beställaren som ett resultat av till exempel underhållsarbete, driftstörningar i nätverk eller felaktigheter i Beställarens egna system.

5. UPPDATERINGAR OCH SUPPORT

Brandskyddsföreningen ansvarar för att när Brandskyddsföreningen så anser nödvändigt uppdatera Tjänsterna för att säkerställa att innehållet är aktuellt.

Teknisk support av Tjänsterna sker kontorstid helgfria vardagar via mail sbf@brandskyddsforeningen.se.

6. BESTÄLLARENS RÄTTIGHETER

Beställaren får, på de i Avtalet angivna villkoren, en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda beställd Tjänst eller Tjänsterna i sin egen verksamhet för internt bruk. Tjänsterna får endast användas av det antal personer som Beställaren har licens för (”Användarna”), se längre ned under rubriken ”Användare och behörighet”. Varje fysisk person motsvarar en (1) användare/licens i abonnemanget, om inte annat avtalats.

Beställaren erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet och dessa Allmänna villkor.

7. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN

I samband med att Beställaren gör sin beställning i webbshopen blir den person som lägger beställningen Brandskyddsföreningens kontaktperson avseende de beställda Tjänsterna hos Beställaren. Kontaktpersonen ansvarar för Tjänsternas handhavande och skötsel hos Beställaren. Beställaren svarar för att utsedd kontaktperson är lämplig, kvalificerad och tillräckligt utbildad. För det fall Beställaren önskar byta kontaktperson kontaktas kundsupport på sbf@brandskyddsforeningen.se.

Kontaktpersonen eller annan representant utsedd av Beställaren ska kunna bistå Brandskyddsföreningen vid hjälp över telefon. Beställaren ska på Brandskyddsföreningens begäran närvara och bistå Brandskyddsföreningen vid felsökning och bland annat tydligt visa hur anmält fel yttrar sig.

8. UTÖKNING AV LICENSER

Vill Beställaren utöka sitt antal licenser ska ny beställning göras i webbshopen.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingen av parterna erhåller på grund av Avtalet eller dessa Allmänna villkor rätt till den andra partens varumärke, kännetecken eller andra immateriella rättigheter.

Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Brandskyddsföreningen eller sådan tredje part med vilken Brandskyddsföreningen träffat avtal.

All återgivning av hela eller delar av innehåll som görs åtkomligt i Tjänsterna är förbjuden om inte annat uttryckligen medges.

Beställaren äger inte rätt att göra egna uppdateringar, ändringar eller tillägg i Tjänsterna.

10. ÄNDRINGAR AV MÄRKNING

Beställaren får inte ändra eller avlägsna märkning eller uppgift, som används i Tjänsterna för att informera om förekommande immateriell rättighet som innehas av Brandskyddsföreningen eller tredje man.

11. ANVÄNDARE OCH BEHÖRIGHETER

Tjänsterna får endast användas av de Användare som meddelats till Brandskyddsföreningen. Beställaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av Brandskyddsföreningen tilldelade användarbehörigheter. Beställaren ansvarar gentemot Brandskyddsföreningen för Användares nyttjande av Tjänsterna såsom för egen användning samt för att Användarna iakttar bestämmelserna i Avtalet och dessa Allmänna villkor.

Tjänsternas innehåll får användas, och i förekommande fall laddas ner och lagras, på maximalt tre (3) enheter per Användare. Det får dock ej lagras på server eller enhet där åtkomst är gemensam för andra personer än Användaren.

12. AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet gäller, om inte annat avtalats, i ett (1) år från och med den dag Tjänsten levererats. Om Avtalet ej sagts upp skriftligen senast tre (3) månader före Avtalets utgång, förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader åt gången. Vid förlängning av Avtalet tillämpas Brandskyddsföreningens vid var tid gällande Allmänna villkor och priser. Från och med dagen för Avtalets upphörande har Beställaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna.

Uppsägning ska ske till Brandskyddsföreningens kundsupport på sbf@brandskyddsforeningen.se.

13. PRIS OCH BETALNING

Beställaren är skyldig att erlägga en årlig abonnemangsavgift baserat på antalet avtalade användarlicenser och i enlighet med Brandskyddsföreningens vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Brandskyddsföreningens webbplats www.brandskyddsforeningen.se, om inte annat avtalats. Brandskyddsföreningen förbehåller rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

Abonnemangsavgift erläggs mot faktura och betalning ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635). samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

Vid den årliga förlängningen av Avtalet erläggs abonnemangsavgiften mot faktura i förskott.

Vid dröjsmål med betalning äger Brandskyddsföreningen även rätt att innehålla leverans av tjänsten eller del härav samt rätt att avvakta eller avbryta överenskomna Tjänster eller andra åtgärder till dess Beställaren erlagt förfallet belopp. Varar Beställarens dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att Brandskyddsföreningen anmodat Beställaren att betala, äger Brandskyddsföreningen rätt att genom skriftligt meddelande helt eller delvis häva Avtalet.

Beställaren äger ingen rätt att vid betalning av faktura göra kvittning eller avdrag för belopp som Beställaren anser sig ha rätt till.

14. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten:

a. gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott;
till exempel om Beställaren inte erlagt betalning inom trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse, eller Brandskyddsföreningen inte vidtagit avhjälpande av fel i Tjänsten inom trettio (30) dagar efter reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär olägenhet för Beställaren.

b. ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Partens tillgångar; eller

c. eljest hamnat på obestånd.

d. Om Brandskyddsföreningen avslutar produktion och leverans av Tjänsten under Avtalets löptid upphör Avtalet en månad efter underrättelse därom och abonnemangsavgiften återbetalas till Beställaren med avdrag för de månader Avtalet har löpt innevarande år.

15. SEKRETESS

Beställaren ska iaktta sekretess beträffande innehållet i Avtalet, Brandskyddsföreningens affärs- och företagshemligheter eller annan konfidentiell information. Beställaren ska tillse att Användare, anställda, anlitade konsulter och styrelseledamöter iakttar ovanstående sekretessbestämmelse.

Med ”konfidentiell information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller av annan art hänförlig till Brandskyddsföreningen och dess närstående bolag, oavsett om uppgifter dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot bestämmelserna i denna punkt 15.

Denna punkt gäller enbart om inte Brandskyddsföreningen i förväg har givit sitt skriftliga godkännande därtill eller om Beställaren har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.

Beställarens sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden. Brandskyddsföreningen får, efter särskild överenskommelse med Beställaren, i marknadsföringssyfte ange att Beställaren är användare av Tjänsterna.

16. ANSVAR OCH SKADESTÅND

Brandskyddsföreningen ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för användandet eller resultatet av användandet av Tjänsterna. Tjänsterna kan på grund av tekniska fel eller underhåll, tidvis vara ur funktion utan att Användaren är berättigad till kompensation.

Brandskyddsföreningen har inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. Brandskyddsföreningen svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Brandskyddsföreningen ansvara för råd eller information som Beställaren eller Användare har beretts möjlighet att erhålla från av Brandskyddsföreningen anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.

Brandskyddsföreningen ansvarar inte heller för fel eller brister som är hänförliga till Beställaren, Användarna eller tredje man för vilken Brandskyddsföreningen inte uttryckligen ansvarar.

Brandskyddsföreningen ansvarar inte gentemot någon annan än Beställaren, såsom t.ex. Användarna, Beställarens kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Vardera Parten har rätt till ersättning för direkta skador som orsakas av vårdslöshet hos den andre parten.

Ingen av Parterna har rätt till ersättning för indirekta skador så som utebliven vinst, produktionsbortfall, vinstbortfall, intäktsbortfall, kompensation för förlorad kraft eller ersättningskraft, förlorad användning av utrustning, kapitalkostnader, kostnader i samband med driftavbrott, krav från Parts kunder, bortfall av förväntade besparingar eller ökade driftskostnader, skador orsakade av avbruten kommunikation eller annan indirekt skada, följdskada eller tredje mans skada av något slag, såvida inte den andra Parten har förfarit uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Parts totala ansvar, för såväl direkta- som indirekta skador enligt denna punkt 16, är per en tolvmånadersperiod begränsat till den avtalade ersättningen för Tjänsterna för en tolvmånadersperiod, dock högst fyra (4) prisbasbelopp.

17. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Brandskyddföreningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i de Allmänna villkoren och de Särskilda Villkoren. Sådana ändringar meddelas på Brandskyddsföreningens webbplats en (1) månad före ikraftträdandet.

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

18. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens godkännande. Vid eventuell överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Avtalet och de Allmänna villkoren.

Brandskyddsföreningen har dock rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Brandskyddsföreningens koncern utan Beställarens samtycke.

19. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor och Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (“Befrielsegrund”). Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Som Befrielsegrund skall anses omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, terrordåd, explosion, översvämning, lagstadgade hinder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsen. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen av effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

20. MEDDELANDEN

Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas senast angivna adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren

b. om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran; och

c. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

21. TVIST

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Allmänna villkor och Avtalet. Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor och Avtalet ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

22. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För det fall Beställaren tillhandahåller Brandskyddsföreningen uppgifter som är att anse som personuppgifter anses Beställaren ha godkänt Brandskyddsföreningens Integritets- och cookiepolicy. Beställaren garanterar att erforderliga tillstånd har inhämtats från de Användare vars personuppgifter lämnas till Brandskyddsföreningen för att möjliggöra leverans av Tjänsterna.

Avtal-linje.jpg

Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens varor och tjänster

a) Bilaga/Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar

Gällande fr.o.m. 2020-04-23 och tillsvidare

Beställaren accepterar att följande Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar (”Särskilda villkor”) gäller vid köp av webbutbildning utöver de Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster (”Allmänna villkor”) som Brandskyddsföreningen tillämpar. I de fall dessa Särskilda villkor strider mot de Allmänna villkoren gäller de Särskilda villkoren.

Beställaren ska i samband med Avtalets ingående, dock senast en vecka före avtalad leveranstidpunkt, leverera Användarnas för- och efternamn samt mailadresser till Brandskyddsföreningens kundsupport på webbutbildning@brandskyddsforeningen.se i filformat enligt anvisad mall eller på annat av Brandskyddsföreningen angivet sätt. Brandskyddsföreningen upprättar därefter ett konto för respektive Användare. Maximalt antal deltagare motsvaras av antalet avtalade licenser som ingår i Tjänsten.

Beställaren garanterar att denne har inhämtat erforderliga tillstånd för att lämna ut Användarnas för- och efternamn samt mailadresser enligt ovan. När Användaren loggar in för att ta del av webbutbildningen kommer denne själv få möjlighet att godkänna Avtalsvillkor och Integritetspolicy.

Respektive Användare kan närsomhelst under Avtalets första elva (11) månader logga in på sitt användarkonto och ta del av sin webbutbildning. Efter den första inloggningen i systemet är webbutbildningen tillgänglig för den enskilde Användaren i trettio (30) dagar.

Avtalet gäller, om inte annat avtalats, i ett (1) år från och med den dag Tjänsten levererats och upphör därefter automatiskt.

b) Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige

Gällande fr.o.m. 2020-12-11 och tillsvidare

Beställaren (”Medlemmen”) accepterar att följande Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige, org.nr 802000-4266, (”Särskilda villkor”) gäller vid köp av medlemskap utöver de Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster (”Allmänna villkor”) som Brandskyddsföreningen tillämpar. I de fall dessa Särskilda villkor strider mot de Allmänna villkoren gäller de Särskilda villkoren.

Medlemskapet säljs av Brandskyddsföreningens Service AB på uppdrag av Brandskyddsföreningen Sverige.

Medlemskapet löper kalenderårsvis. För medlemskapet tillämpas utöver de Allmänna villkoren och dessa Särskilda villkor Brandskyddsföreningen Sveriges vid var tid gällande stadgar (”Stadgarna”).

Avgiften för medlemskapet beslutas årligen av Brandskyddsföreningen Sveriges föreningsstämma. Fakturering sker av Brandskyddsföreningens Service AB.

Medlemmen äger rätt att säga upp medlemskapet senast den sista december årligen, varvid medlemskapet upphör att gälla sista dagen på det innevarande kalenderåret. Om inte medlemskapet sägs upp senast den sista december förlängs det automatiskt för nästkommande kalenderår. Meddelande om uppsägning ska ske skriftligen till generalsekreteraren och skickas till generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se.

På eventuella abonnemang som ingår i medlemskapet gäller de Allmänna villkoren. Abonnemangen tillhandahålls av Brandskyddsföreningens Service AB. Däremot upphör ingående abonnemang automatiskt att gälla vid upphörande av medlemskapet. Någon särskild uppsägning av dessa krävs således inte.

Eventuell uteslutning av Medlem sker i enlighet med Stadgarna. Omedelbar uppsägning av medlemskapet kan dock ske i händelse av situation som regleras i 14b) de Allmänna villkoren.