/ Användarvillkor Normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Användarvillkor Normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

Gällande fr.o.m. 2022-06-28 och tills vidare

Allmänt

Tillåten användning av vid var tid gällande version av normer och regelverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats; SBF 2022 Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, SBF 2023 Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor, SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och SBF 507 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger (nedan kallade ”Normer och regelverk”) framgår nedan. Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkoren”) kan komma att ändras. Senast gällande version finns alltid publicerad på Brandskyddsföreningens hemsida, www.brandskyddsforeningen.se. För att Brandskyddsföreningens vision om ett brandsäkert och hållbart Sverige (nedan kallad ”Visionen”) ska upprätthållas förutsätts att alla användare alltid hänvisar till eller tillgängliggör senaste version av Normer och regelverk.

Användaren har ingen rätt till Normer och regelverk utöver vad som uttryckligen framgår av Användarvillkoren.

Genom att ladda ner Normer och regelverk accepterar du Användarvillkoren.

Användning

Generell upplåtelse

Brandskyddsföreningen upplåter genom Användarvillkoren en uppsägningsbar, ej överlåtbar, icke-exklusiv, begränsad licens för Användarna att använda Normer och regelverk på sätt som specificeras nedan.

Användarna åtar sig att inte använda Normer och regelverk på ett sätt som skulle riskera att vara vilseledande eller är oförenligt med Visionen.

Uppsägning av användarlicens

Brandskyddsföreningen äger rätt att säga upp eller begränsa meddelad licens med omedelbar verkan vid ageranden i strid med Användarvillkoren.

Upplåtelse huvudintressenter

Användarna Försäkringsbolag, Konceptägare (enligt kraven i Norm SBF 2022) och till dem knutna utbildningsarrangörer, samt beställare eller sammanslutning av beställare av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (samtliga nedan gemensamt kallade ”Huvudintressenterna”) får fritt, utan att i förväg ingå avtal med eller inhämta samtycke från Brandskyddsföreningen, nyttja Normer och regelverk genom att framställa exemplar av och tillgängliggöra hela eller delar av Normer och regelverk för allmänheten

a) i eget utbildningsmaterial (gäller ej Arrangörer)

b) samt i tryckt eller i elektronisk form.

Huvudintressenterna äger rätt att översätta Normer och regelverk till andra språk samt tillgängliggöra dem inom EU/EES.

Vid publicering av Normer och regelverk på t.ex. en egen webbplats ansvarar Användarna för att göra Användarvillkoren kända för användare av den webbplatsen på lämpligt sätt.

Upplåtelse övriga användare

Användare som inte definieras som Huvudintressenter ovan är Övriga användare. Dessa äger utan samtycke från Brandskyddsföreningen rätt att för privat eller icke-kommersiellt bruk framställa ett eller några få exemplar av hela eller delar av innehållet i Normer och regelverk, samt spara ner innehållet i elektronisk form på en (1) egen enhet.

Övriga användare äger rätt att hänvisa och länka till Normer och regelverk vid publicering på t.ex. webbplats eller intranät under förutsättning att så sker till den plats på www.brandskyddsforeningen.se där Normer och regelverk publiceras. Länkning till annat ställe där Normer och regelverk publicerats är otillåten.

Kommersiell användning

Normer och regelverk får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer utöver ovan angivna Huvudintressenter. All annan kommersiell användning förutsätter samtycke eller ingånget avtal med Brandskyddsföreningen. Fråga om användning adresseras till sbf@brandskyddsforeningen.se.

Källhänvisning

Vid all användning ska korrekt källhänvisning anges till respektive regelverk och norm på följande sätt: SBF [siffra: versionsnummer] och [hela namnet på normen/regelverket], t.ex. SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Ändringar av märkning

Användaren får inte ändra eller avlägsna märkning eller uppgift, som används i Normer och regelverk för att informera om förekommande immateriell rättighet t.ex. varumärke eller upphovsrätt som innehas av Brandskyddsföreningen eller tredje man.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter till Normer och regelverk, dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Brandskyddsföreningen eller sådan tredje part med vilken Brandskyddsföreningen träffat avtal.

Användare erhåller inte genom användning eller Användarvillkoren rätt till Brandskyddsföreningens eller tredje mans varumärke, kännetecken, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Användaren får inte på något sätt utge sig för att vara innehavare av rättigheterna till Normer och regelverk eller lämna påstående om att godkännande skett från Brandskyddsföreningen av produkt vari Normer och regelverk publiceras, om inte detta särskilt avtalats.

Ansvar

Användaren ansvarar för att tillse att senaste version av Normer och regelverk alltid används. Information om revideringar publiceras på www.brandskyddsforeningen.se.

Brandskyddsföreningen lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för användandet eller resultatet av användandet av Normer och regelverk.