/ Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga varor

Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens litteratur, utbildningar och övriga varor

Gällande fr.o.m. 2020-07-01 och tillsvidare

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för den eller de varor (”Vara” eller ”Varorna”) som Brandskyddsföreningens Service AB (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid tillhandahåller kunden (”Beställaren”). Dessa Allmänna villkor gäller ej köp av abonnemang. Sådana köp regleras i Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster.

1. Litteratur och övriga varor

1.1. Fraktkostnad

För Beställare (som inte är privatperson) tillkommer frakt med 59 kr på samtliga beställningar av Varor. För digitala tjänster utgår ingen fraktkostnad.

1.2 Leverans

Beställda Varor levereras normalt inom fyra till fem arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuella förseningar.

1.3 Priser och betalning

Alla priser anges exklusive moms och porto. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på våra utbildningar och övriga varor. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Betalning erläggs mot faktura och ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635), samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

1.4 Ångerrätt för konsumenter

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit Varan) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela Brandskyddsföreningen detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta i så fall kundsupport via sbf@brandskyddsforeningen.se. Fraktkostnader krediteras inte. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

1.5 Reklamation

Reklamation på grund av felaktig eller skadad vara måste göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten. Andra regler kan gälla dig som privatperson.

1.6 Kundsupport

Kontakta oss på sbf@brandskyddsforeningen.se eller 08-588 474 00.
Våra öppettider är måndag till fredag klockan 08.15–16.00.

2. Utbildningar, seminarier och konferenser

Brandskyddsföreningens utbildningar, seminarier och konferenser (”Utbildningarna”) tillhandahålls på olika sätt, såsom genom lärarledda klassrumsutbildningar, på distans eller genom webbutbildning med förinspelat material samt i hybridform både på distans och på plats.

2.1 Anmälan

Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är två (2) veckor före utbildningsstart.

2.2 Kallelse

Du får en kallelse cirka två (2) veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för Utbildningen.

2.3 Betalning

Alla priser anges exklusive moms. Momsen är 25 procent på våra Utbildningar. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Avgiften för Utbildningen faktureras cirka fyra (4) dagar före utbildningsstart. Betalning erläggs mot faktura och ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635), samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

2.4 Pris

Priserna som anges avser Utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, samt lunch och kaffe för det fall det är en klassrumsutbildning. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Samtliga priser är exklusive moms.

2.5 Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg. Du äger alltid rätt att överlåta din plats till en kollega, men ansvarar själv för att överlämna utbildningsmaterialet till din ersättare om det redan skickats från Brandskyddsföreningen till dig.

2.6 Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två (2) veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en Utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställd Utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

2.7 Brandskyddsföreningens behandling av deltagarnas personuppgifter

Utöver vad som står i Brandskyddsföreningens vid var tid gällande integritets- och cookiepolicy gäller särskilt följande när du deltar i Brandskyddsföreningens Utbildningar. Brandskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen inom ramen för detta avtal och vid genomförande av Utbildningarna.

I enlighet med detta avtal kommer Brandskyddsföreningen att behandla de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra detta avtal med deltagaren och för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

De personuppgifter vi kommer att behandla är:

  • kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-post och roll);
  • fotografier, videoinspelning och ljudupptagningar som görs vid genomförande av Utbildningarna. (Vid en distansutbildning kan t.ex. videoinspelning av distansutbildningen göras och sedan hållas tillgänglig för deltagarna under en viss period.)

De legala grunderna för Brandskyddsföreningens behandling är när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, detta Avtal eller om det är i Brandskyddsföreningens berättigade intresse. De personuppgifter som deltagaren har lämnat till Brandskyddsföreningen kommer att lagras så länge det finns en laglig eller avtalsenlig skyldighet att spara uppgifterna.

2.8 Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

2.9 Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften, samt i förekommande fall digitala abonnemang under en prova-på-period. Abonnemanget förlängs inte automatiskt. I den mån ett abonnemang ingår tillämpas Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster.

2.10 Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

2.11 CFPA-utbildningar

Vissa av Brandskyddsföreningens utbildningar är erkända i Europa. CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Association Europe) är en sammanslutning av brandskyddsföreningar i Europa. En uppgift för CFPA Europe är att ta fram gemensamma program för sådana brandskyddsutbildningar som genomförs i flera europeiska länder. Ett CFPA-diplom eller -certifikat kan du alltså använda för att styrka din kompetens även i andra länder i Europa. Läs mer på www.cfpa-e.org.

3. Allmänt för köp av alla Varor

3.1 Meddelanden

Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas senast angivna adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren
  2. om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran; och
  3. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

3.2 Tvist

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Allmänna villkor och Avtalet. Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor och Avtalet ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.