/ Särskilda villkor för varor och tjänster

Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens varor och tjänster

a) Bilaga/Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar

Gällande fr.o.m. 2020-04-23 och tillsvidare

Beställaren accepterar att följande Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar (”Särskilda villkor”) gäller vid köp av webbutbildning utöver de Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster (”Allmänna villkor”) som Brandskyddsföreningen tillämpar. I de fall dessa Särskilda villkor strider mot de Allmänna villkoren gäller de Särskilda villkoren.

Beställaren ska i samband med Avtalets ingående, dock senast en vecka före avtalad leveranstidpunkt, leverera Användarnas för- och efternamn samt mailadresser till Brandskyddsföreningens kundsupport på webbutbildning@brandskyddsforeningen.se i filformat enligt anvisad mall eller på annat av Brandskyddsföreningen angivet sätt. Brandskyddsföreningen upprättar därefter ett konto för respektive Användare. Maximalt antal deltagare motsvaras av antalet avtalade licenser som ingår i Tjänsten.

Beställaren garanterar att denne har inhämtat erforderliga tillstånd för att lämna ut Användarnas för- och efternamn samt mailadresser enligt ovan. När Användaren loggar in för att ta del av webbutbildningen kommer denne själv få möjlighet att godkänna Avtalsvillkor och Integritetspolicy.

Respektive Användare kan närsomhelst under Avtalets första elva (11) månader logga in på sitt användarkonto och ta del av sin webbutbildning. Efter den första inloggningen i systemet är webbutbildningen tillgänglig för den enskilde Användaren i trettio (30) dagar.

Avtalet gäller, om inte annat avtalats, i ett (1) år från och med den dag Tjänsten levererats och upphör därefter automatiskt.

b) Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige

Gällande fr.o.m. 2020-12-11 och tillsvidare

Beställaren (”Medlemmen”) accepterar att följande Särskilda villkor för medlemskap i Brandskyddsföreningen Sverige, org.nr 802000-4266, (”Särskilda villkor”) gäller vid köp av medlemskap utöver de Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster (”Allmänna villkor”) som Brandskyddsföreningen tillämpar. I de fall dessa Särskilda villkor strider mot de Allmänna villkoren gäller de Särskilda villkoren.

Medlemskapet säljs av Brandskyddsföreningens Service AB på uppdrag av Brandskyddsföreningen Sverige.

Medlemskapet löper kalenderårsvis. För medlemskapet tillämpas utöver de Allmänna villkoren och dessa Särskilda villkor Brandskyddsföreningen Sveriges vid var tid gällande stadgar (”Stadgarna”).

Avgiften för medlemskapet beslutas årligen av Brandskyddsföreningen Sveriges föreningsstämma. Fakturering sker av Brandskyddsföreningens Service AB.

Medlemmen äger rätt att säga upp medlemskapet senast den sista december årligen, varvid medlemskapet upphör att gälla sista dagen på det innevarande kalenderåret. Om inte medlemskapet sägs upp senast den sista december förlängs det automatiskt för nästkommande kalenderår. Meddelande om uppsägning ska ske skriftligen till generalsekreteraren och skickas till generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se.

På eventuella abonnemang som ingår i medlemskapet gäller de Allmänna villkoren. Abonnemangen tillhandahålls av Brandskyddsföreningens Service AB. Däremot upphör ingående abonnemang automatiskt att gälla vid upphörande av medlemskapet. Någon särskild uppsägning av dessa krävs således inte.

Eventuell uteslutning av Medlem sker i enlighet med Stadgarna. Omedelbar uppsägning av medlemskapet kan dock ske i händelse av situation som regleras i 14b) de Allmänna villkoren.