/ Allmänna villkor för abonnemangstjänster

Allmänna villkor för abonnemangstjänster

Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster

Gällande fr.o.m. 2019-03-04 och tillsvidare

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för den eller de abonnemangstjänster som Brandskyddsföreningens Service AB (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid tillhandahåller kunden (”Beställaren”).

Med abonnemangstjänster avses den eller de tjänster som säljs i abonnemangsform via Brandskyddsföreningens webbplats, Kundsupport eller annan säljare inom Brandskyddsföreningen och som ger Beställaren nyttjanderätt till specificerade tjänster som gäller för dess användare (”Tjänst” eller ”Tjänsterna”).

I tillägg till de Allmänna villkoren gäller även de eventuella tillägg och ändringar som anges i parternas Abonnemangsavtal, offerter, orderbekräftelser eller andra särskilda villkor avseende specifika tjänster (”Särskilda villkor”) som uttryckligen hänvisar till de Allmänna villkoren och under förutsättning att dessa är bindande för parterna i enlighet med punkten 2 nedan (”Avtalet”). I den mån de Allmänna villkoren innehåller bestämmelser som är oförenliga med nämnda Avtal, ska det senare äga företräde.

Brandskyddsföreningen uppdaterar fortlöpande sitt utbud av produkter och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information eller byta distributionssätt i erbjudna Tjänster samt upphöra att tillhandahålla dessa.

2. AVTAL 

Brandskyddsföreningens offerter är inte bindande utan uttryckligt åtagande därom. Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Beställaren uppkommer genom att Brandskyddsföreningen skriftligen bekräftar Beställarens order. Avtal kan också uppkomma genom att Abonnemangsavtal undertecknas av båda parter alternativt att Beställaren börjar nyttja Tjänsten.

Tekniska specifikationer, priser och andra uppgifter som anges i kataloger, prislistor och övrigt material utgör vägledande information. Endast sådana uppgifter som uttryckligen är angivna i Avtalet eller på Brandskyddsföreningens webbplats är bindande.

3. TJÄNSTERNA

Exempel på Tjänster som omfattas av dessa Allmänna villkor är:

  • eNorm
  • Brandskyddsguiden
  • Webbutbildningar, såsom Systematiskt brandskyddsarbete och Egenkontroll

4. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Brandskyddsföreningen är ansvarig för att göra Tjänsterna tillgängliga via Internet eller på annat sätt som framgår av vid var tid gällande produktbeskrivning på Brandskyddsföreningens webbplats. Brandskyddsföreningen förbehåller sig rätten att vid underhåll och uppdateringar stänga ner Tjänsterna under den tid arbetet tar. Brandskyddsföreningen ska, när så är möjligt, ge Beställaren föregående varsel om alla sådana åtgärder som kräver planerade perioder av avbrott och ska göra sitt yttersta för att reducera olägenheter för Beställarens räkning till ett absolut minimum.

Brandskyddsföreningen är inte ansvarig för eventuella brister i Beställarens egna internetanslutningar eller utrustning som hindrar Beställaren från att få tillgång till Tjänsterna.

Brandskyddsföreningen kan inte hållas ansvarig för några kostnader eller förluster som orsakats av Beställaren som ett resultat av till exempel underhållsarbete, driftstörningar i nätverk eller felaktigheter i Beställarens egna system.

5. UPPDATERINGAR OCH SUPPORT

Brandskyddsföreningen ansvarar för att när Brandskyddsföreningen så anser nödvändigt uppdatera Tjänsterna för att säkerställa att innehållet är aktuellt.

Teknisk support av Tjänsterna sker kontorstid helgfria vardagar via mail sbf@brandskyddsforeningen.se.

6. BESTÄLLARENS RÄTTIGHETER

Beställaren får, på de i Avtalet angivna villkoren, en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda beställd Tjänst eller Tjänsterna i sin egen verksamhet för internt bruk. Tjänsterna får endast användas av det antal personer som Beställaren har licens för (”Användarna”), se längre ned under rubriken ”Användare och behörighet”. Varje fysisk person motsvarar en (1) användare/licens i abonnemanget, om inte annat avtalats.

Beställaren erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet och dessa Allmänna villkor.

7. BESTÄLLARENS ÅTAGANDEN

I samband med att Beställaren gör sin beställning i webbshopen blir den person som lägger beställningen Brandskyddsföreningens kontaktperson avseende de beställda Tjänsterna hos Beställaren. Kontaktpersonen ansvarar för Tjänsternas handhavande och skötsel hos Beställaren. Beställaren svarar för att utsedd kontaktperson är lämplig, kvalificerad och tillräckligt utbildad. För det fall Beställaren önskar byta kontaktperson kontaktas kundsupport på sbf@brandskyddsforeningen.se.

Kontaktpersonen eller annan representant utsedd av Beställaren ska kunna bistå Brandskyddsföreningen vid hjälp över telefon. Beställaren ska på Brandskyddsföreningens begäran närvara och bistå Brandskyddsföreningen vid felsökning och bland annat tydligt visa hur anmält fel yttrar sig.

8. UTÖKNING AV LICENSER

Vill Beställaren utöka sitt antal licenser ska ny beställning göras i webbshopen.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingen av parterna erhåller på grund av Avtalet eller dessa Allmänna villkor rätt till den andra partens varumärke, kännetecken eller andra immateriella rättigheter.

Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, tillhör Brandskyddsföreningen eller sådan tredje part med vilken Brandskyddsföreningen träffat avtal.

All återgivning av hela eller delar av innehåll som görs åtkomligt i Tjänsterna är förbjuden om inte annat uttryckligen medges.

Beställaren äger inte rätt att göra egna uppdateringar, ändringar eller tillägg i Tjänsterna.

10. ÄNDRINGAR AV MÄRKNING

Beställaren får inte ändra eller avlägsna märkning eller uppgift, som används i Tjänsterna för att informera om förekommande immateriell rättighet som innehas av Brandskyddsföreningen eller tredje man.

11. ANVÄNDARE OCH BEHÖRIGHETER

Tjänsterna får endast användas av de Användare som meddelats till Brandskyddsföreningen. Beställaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av Brandskyddsföreningen tilldelade användarbehörigheter. Beställaren ansvarar gentemot Brandskyddsföreningen för Användares nyttjande av Tjänsterna såsom för egen användning samt för att Användarna iakttar bestämmelserna i Avtalet och dessa Allmänna villkor.

Tjänsternas innehåll får användas, och i förekommande fall laddas ner och lagras, på maximalt tre (3) enheter per Användare. Det får dock ej lagras på server eller enhet där åtkomst är gemensam för andra personer än Användaren.

12. AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet gäller, om inte annat avtalats, i ett (1) år från och med den dag Tjänsten levererats. Om Avtalet ej sagts upp skriftligen senast tre (3) månader före Avtalets utgång, förlängs Avtalet automatiskt med tolv (12) månader åt gången. Vid förlängning av Avtalet tillämpas Brandskyddsföreningens vid var tid gällande Allmänna villkor och priser. Från och med dagen för Avtalets upphörande har Beställaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna.

Uppsägning ska ske till Brandskyddsföreningens kundsupport på sbf@brandskyddsforeningen.se.

13. PRIS OCH BETALNING

Beställaren är skyldig att erlägga en årlig abonnemangsavgift baserat på antalet avtalade användarlicenser och i enlighet med Brandskyddsföreningens vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Brandskyddsföreningens webbplats www.brandskyddsforeningen.se, om inte annat avtalats. Brandskyddsföreningen förbehåller rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

Abonnemangsavgift erläggs mot faktura och betalning ska vara Brandskyddsföreningen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635). samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.

Vid den årliga förlängningen av Avtalet erläggs abonnemangsavgiften mot faktura i förskott.

Vid dröjsmål med betalning äger Brandskyddsföreningen även rätt att innehålla leverans av tjänsten eller del härav samt rätt att avvakta eller avbryta överenskomna Tjänster eller andra åtgärder till dess Beställaren erlagt förfallet belopp. Varar Beställarens dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att Brandskyddsföreningen anmodat Beställaren att betala, äger Brandskyddsföreningen rätt att genom skriftligt meddelande helt eller delvis häva Avtalet.

Beställaren äger ingen rätt att vid betalning av faktura göra kvittning eller avdrag för belopp som Beställaren anser sig ha rätt till.

14. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten:

a. gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott;
till exempel om Beställaren inte erlagt betalning inom trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse, eller Brandskyddsföreningen inte vidtagit avhjälpande av fel i Tjänsten inom trettio (30) dagar efter reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär olägenhet för Beställaren.

b. ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Partens tillgångar; eller

c. eljest hamnat på obestånd.

d. Om Brandskyddsföreningen avslutar produktion och leverans av Tjänsten under Avtalets löptid upphör Avtalet en månad efter underrättelse därom och abonnemangsavgiften återbetalas till Beställaren med avdrag för de månader Avtalet har löpt innevarande år.

15. SEKRETESS

Beställaren ska iaktta sekretess beträffande innehållet i Avtalet, Brandskyddsföreningens affärs- och företagshemligheter eller annan konfidentiell information. Beställaren ska tillse att Användare, anställda, anlitade konsulter och styrelseledamöter iakttar ovanstående sekretessbestämmelse.

Med ”konfidentiell information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller av annan art hänförlig till Brandskyddsföreningen och dess närstående bolag, oavsett om uppgifter dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot bestämmelserna i denna punkt 15.

Denna punkt gäller enbart om inte Brandskyddsföreningen i förväg har givit sitt skriftliga godkännande därtill eller om Beställaren har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.

Beställarens sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden. Brandskyddsföreningen får, efter särskild överenskommelse med Beställaren, i marknadsföringssyfte ange att Beställaren är användare av Tjänsterna.

16. ANSVAR OCH SKADESTÅND

Brandskyddsföreningen ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för användandet eller resultatet av användandet av Tjänsterna. Tjänsterna kan på grund av tekniska fel eller underhåll, tidvis vara ur funktion utan att Användaren är berättigad till kompensation.

Brandskyddsföreningen har inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. Brandskyddsföreningen svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Brandskyddsföreningen ansvara för råd eller information som Beställaren eller Användare har beretts möjlighet att erhålla från av Brandskyddsföreningen anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.

Brandskyddsföreningen ansvarar inte heller för fel eller brister som är hänförliga till Beställaren, Användarna eller tredje man för vilken Brandskyddsföreningen inte uttryckligen ansvarar.

Brandskyddsföreningen ansvarar inte gentemot någon annan än Beställaren, såsom t.ex. Användarna, Beställarens kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Vardera Parten har rätt till ersättning för direkta skador som orsakas av vårdslöshet hos den andre parten.

Ingen av Parterna har rätt till ersättning för indirekta skador så som utebliven vinst, produktionsbortfall, vinstbortfall, intäktsbortfall, kompensation för förlorad kraft eller ersättningskraft, förlorad användning av utrustning, kapitalkostnader, kostnader i samband med driftavbrott, krav från Parts kunder, bortfall av förväntade besparingar eller ökade driftskostnader, skador orsakade av avbruten kommunikation eller annan indirekt skada, följdskada eller tredje mans skada av något slag, såvida inte den andra Parten har förfarit uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Parts totala ansvar, för såväl direkta- som indirekta skador enligt denna punkt 16, är per en tolvmånadersperiod begränsat till den avtalade ersättningen för Tjänsterna för en tolvmånadersperiod, dock högst fyra (4) prisbasbelopp.

17. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Brandskyddföreningen förbehåller sig rätten att göra ändringar i de Allmänna villkoren och de Särskilda Villkoren. Sådana ändringar meddelas på Brandskyddsföreningens webbplats en (1) månad före ikraftträdandet.

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

18. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens godkännande. Vid eventuell överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Avtalet och de Allmänna villkoren.

Brandskyddsföreningen har dock rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Brandskyddsföreningens koncern utan Beställarens samtycke.

19. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor och Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (“Befrielsegrund”). Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Som Befrielsegrund skall anses omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, terrordåd, explosion, översvämning, lagstadgade hinder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den inträffade befrielsen. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen av effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

20. MEDDELANDEN

Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud eller rekommenderat brev eller e-post till parternas senast angivna adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren

b. om avsänt med rekommenderat brev: 2 dagar efter avlämnande för postbefordran; och

c. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

21. TVIST

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Allmänna villkor och Avtalet. Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor och Avtalet ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

22. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För det fall Beställaren tillhandahåller Brandskyddsföreningen uppgifter som är att anse som personuppgifter anses Beställaren ha godkänt Brandskyddsföreningens Integritets- och cookiepolicy. Beställaren garanterar att erforderliga tillstånd har inhämtats från de Användare vars personuppgifter lämnas till Brandskyddsföreningen för att möjliggöra leverans av Tjänsterna.