/ LBK-pärmen / 6. Inomgårdsutrustning

6. Inomgårdsutrustning

Olika former av inomgårdsutrustning, bland annat halmhackar, transportfläktar, elevatorer, skruvar, kvarnar, krossar och torkfläktar orsakar ett stort antal brandskador.

Många av dessa olika mekaniska processer sker dessutom utan tillsyn. LBK har därför – ofta i samråd med industrin – bedrivit kontinuerligt arbete för att höja säkerheten på förekommande utrustning.

Denna LBK-rekommendation behandlar de skydds- och säkerhetsåtgärder som är lämpliga och skäliga när det avser inomgårdsutrustning och som väsentligt reducerar dessa brandskador och på så sätt medverkar till en nödvändig säkerhetsnivå i de enskilda lantbruksföretagen.

Innehåll

 1. Allmänna krav på brandskydd för inomgårdsutrustning
 2. Halmhackar/halmrivare
 3. Direktverkande transportfläktar för hö eller halm, till exempel hökanoner
 4. Elevatorer, band-, kedje- och skruvtransportörer
 5. Kvarnar och krossar
 6. Torkfläktar för hö och spannmål
 7. Batteridrivna utfodringsvagnar
 8. Oljeeldade hetvattentvättar
 9. Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö
 10. Person och brandfara vid högtryckstvättning av stallar

Remiss LBK:s rekommendation 6 Inomgårdsutrustning

Lantbrukets brandskyddskommitté har tagit fram ett förslag till revidering av LBK-pärmens Flik 6 Inomgårdsutrustning.

Rekommendationen ska kompletteras med nya figurer och viss bearbetning av texten kvarstår. Den slutliga rekommendationen beräknas vara klar i höst.

Större förändringar:

 1. Språklig bearbetning har skett
 2. Vissa avsnitt har flyttats och fått ny numrering
 3. Tidigare avsnitt 7 Batteridrivna utfodringsvagnar har flyttats till Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.
 4. Tidigare avsnitt 8 Oljeeldade hetvattentvättar har flyttats till Flik 4 Uppvärmning och torkning.
 5. Tidigare avsnitt 9 Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö har strukits.
 6. För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller motsvarande ändrats till material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning.
 7. Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre kommer att certifiera påropdukter.

Remissen är fri att sprida till andra intresserade

Remissvar

Vi vill gärna ha in dina synpunkter via e-post till lbk@brandskyddsforeningen.se senast den 20 maj 2019 på bifogad svarsblankett.

Remiss 2

Om det finns behov av en ytterligare remissrunda kommer den remissen att sändas till de som har svarat på denna remiss.

LBK Flik 6 Inomgårdsutrustning Remiss 1 – 190410.doc
Följebrev remiss Flik 6 - ver 190410.docx
Svarsblankett
Sändlista