/ LBK-pärmen / 3. Byggnadstekniskt brandskydd

3. Byggnadstekniskt brandskydd

Ett flertal fullskaleförsök har visat att relativt enkla byggnadstekniska åtgärder kan ge mycket god skadeförebyggande effekt.

Försäkringsbolagen ger idag ofta premierabatter för olika skadeförebyggande åtgärder till exempel sektioneringsväggar, vilket medför att ett bra byggnadstekniskt brandskydd inte behöver innebära ökade kostnader.

I denna LBK-rekommendation behandlas byggnadstekniska åtgärder för att förebygga brand och minska brandskadorna. Rekommendationen redovisar även ett stort antal exempel på brandskyddstekniskt godtagbara lösningar som är anpassade till lantbrukets förutsättningar.

Innehåll

  1. Allmänt om brandskydd
  2. Utrymning
  3. Brandsektionering
  4. Ventilation
  5. Särskilda utrymmen
  6. Allmänt om byggnadstekniskt brandskydd
  7. Brandskyddande byggnadsdelar

  8. Litteratur och Internetlänkar

Revidering av Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Under året ska LBK:s rekommendation Byggnadstekniskt brandskydd revideras. Kansliet önskar få in synpunkter på sådant som kan strykas, ändras eller saknas. Sänd dina synpunkter till lbk@brandskyddsforeningen.se. Med ledning av de synpunkter som vi får eller tidigare har fått kommer ett första förslag att tas fram av en arbetsgrupp. Förslaget sänds sedan på bred remiss. Vill du vara med i arbetsgruppen så anmäl dig till på samma mejladress.


Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverket har delat upp den tidigare föreskriften L100 om djurhållning till djurspecifika föreskrifter. Ladda ner en sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning här.