/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 3. Byggnadstekniskt brandskydd

3. Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnader för lantbruk och hästverksamhet kan vara belägna på stort avstånd från den kommunala räddningstjänsten. Skadorna till följd av en brand kan minskas med hjälp av byggnadstekniskt brandskydd, så som brandavskiljande konstruktioner eller stora avstånd mellan byggnader. LBK:s rekommendation 3 innehåller krav och vägledning för brandskydd i och mellan byggnader, med beskrivningar av bland annat utrymning av djur och skydd mot brandspridning.

I rekommendation 3 beskrivs byggnadstekniska åtgärder för att begränsa eventuell brand och minska brandskadorna. Rekommendationen redovisar även exempel på brandskyddstekniskt godtagbara lösningar, som är anpassade till lantbrukets och hästnäringens förutsättningar.

I allmänna råd i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter står det att man bör följa LBK:s rekommendationerna för flertalet typer av djurstall, vilket betyder att brandskyddslösningarna som finns i LBK:s rekommendationer är ett sätt att uppfylla de brandskyddskraven. Brandskyddet prövas och kontrolleras av länsstyrelsen, i samband med länsstyrelsens förprövning eller djurskyddskontroller. Här finns Jordbruksverkets författningar om djurskydd.

Det är också viktigt att känna till att Boverkets byggregler (BBR) även gäller för byggnader i lantbruket. I vissa delar av LBK:s rekommendationer finns kraven från byggreglerna utskrivna eller refererade till, men alla krav finns inte med. En byggnad som inte kräver bygglov eller anmälan, som ofta är fallet för lantbrukets ekonomibyggnader, kontrolleras sällan av myndigheter. Det är då den som bygger eller bygger om som ansvarar för att alla kraven ändå uppfylls. Läs mer om krav på ekonomibyggnader här.

Denna utgåva gäller från november 2021.

Väsentliga ändringar:

  • Ansvar för att följa lagar och regler och LBK:s rekommendationers relation till andra lagar och regler har förtydligats.
  • Särskild utredning har förtydligats.
  • Krav på brandsektioner i stora byggnader har införts.
  • Det har tydliggjorts att krav på ytskikt även gäller fast inredning.
  • Krav på bärande konstruktioner i brandcellsgräns har förtydligats.
  • Reviderade krav på brandlarm i djurstall.
  • Särskilda krav på djurstall har förtydligats.

Beräkning av brandbelastning i djurstall

För att underlätta bedömningen av brandbelastningen i olika djurstall finns det i nedanstående Excelfil olika exempel som baseras på verkliga djurstall. Användaren kan redigera ingående data så att det motsvarar djurstall som ska beräknas. Ladda ner Excelfil för beräkning av brandbelastning i djurstall.

LBK:s rekommendation 3