/ LBK-pärmen / 3. Byggnadstekniskt brandskydd

3. Byggnadstekniskt brandskydd

Ett flertal fullskaleförsök har visat att relativt enkla byggnadstekniska åtgärder kan ge mycket god skadeförebyggande effekt.

Försäkringsbolagen ger idag ofta premierabatter för olika skadeförebyggande åtgärder till exempel sektioneringsväggar, vilket medför att ett bra byggnadstekniskt brandskydd inte behöver innebära ökade kostnader.

I denna LBK-rekommendation behandlas byggnadstekniska åtgärder för att förebygga brand och minska brandskadorna. Rekommendationen redovisar även ett stort antal exempel på brandskyddstekniskt godtagbara lösningar som är anpassade till lantbrukets förutsättningar.


Remiss Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till revidering av rekommendationen om byggnadstekniskt brandskydd de väsentligaste ändringar är följande:

 1. Avsnitt har flyttats och omnumrering har skett
 2. Språklig bearbetning
 3. Bilaga 2 om brandförsök har förts in i förordet.
 4. Uppdatering av lagstiftningen.
 5. Tydligare anpassning till Boverkets byggregler (BBR).
 6. Anpassning till reviderad bygglagstiftning.
 7. Uppdatering av hänvisning till de olika föreskrifterna från Jordbruksverket.
 8. Avsnitt om särskild utredning har införts.
 9. Brandsektionering ändrad till brandavskiljande.
 10. Djur ska kunna utrymmas på 30 minuter.
 11. Brandcellsstorlek beroende på brandbelastning och övriga skydd har införts.
 12. Skyddsavståndet 6 meter är ändrat till 8 meter.
 13. Ändrade krav för brandgasventilering.
 14. Speciallösningar för djurstall i större brandceller.
 15. Lagring av hö och halm har flyttats från 3.1 och LBK-ärmens flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar.
 16. Ändrade krav för äggbandspassage genom brandvägg.
 17. Kapitel med nomenklatur har införts.
 18. Bilaga 1 med konstruktionslösningar är nu ett eget kapitel.
 19. Beräkningar av brandbelastning för olika typer av byggnader.

Hämta hela remissen här. Sista svarsdatum är 2020-07-26.


Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverket har delat upp den tidigare föreskriften L100 om djurhållning till djurspecifika föreskrifter. Ladda ner en sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning här.