/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 3. Byggnadstekniskt brandskydd

3. Byggnadstekniskt brandskydd

I rekommendation 3 behandlas byggnadstekniska åtgärder för att begränsa eventuell brand och minska brandskadorna. Rekommendationen redovisar även ett stort antal exempel på brandskyddstekniskt godtagbara lösningar, som är anpassade till lantbrukets och hästnäringens förutsättningar.

Lantbruksbyggnader och byggnader för hästverksamhet kan vara belägna på stort avstånd från den kommunala räddningstjänsten. Insatstiden, tiden från larm till släckarbetet börjar, är lång. Det är därför nödvändigt med brandavskiljande konstruktioner och stora skyddsavstånd mellan byggnader.

LBK:s rekommendationer är inte retroaktiva. De rekommendationer som gällde när en byggnad uppfördes gäller fortfarande för den byggnaden eller byggnadsdelen. De aktuella rekommendationerna gäller vid nybyggnation samt större om- och tillbyggnader. Även byggnadsdelar som ändras ska uppfylla de rekommendationer som gäller vid ändringen. För att uppnå kraven kan brandskyddsåtgärder anordnas på nya alternativt på befintliga byggnader.

I tillämpliga delar återfinns krav från Boverkets byggregler i LBK:s rekommendationer. Eftersom LBK:s rekommendationer primärt fokuserar på djurskydd samt egendomsskydd, så återges dock inte samtliga krav. Det är byggherrens ansvar att uppfylla de krav som faller ut enligt plan- och bygglagstiftningen.

Läs mer om krav på ekonomibyggnader här.

I Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd refereras till LBK:s rekommendationer i allmänna råd för flertalet stalltyper. Här finns Jordbruksverkets författningar om djurskydd.

Denna utgåva gäller från mars 2021.

Väsentliga ändringar:

 1. Avsnitt har flyttats och omnumrering har skett
 2. Tydligare anpassning till Boverkets byggregler (BBR)
 3. Avsnitt om särskild utredning har införts
 4. Djur ska kunna utrymmas på 30 minuter
 5. Brandcellsstorlek beroende på brandbelastning och övriga skydd har införts
 6. Skyddsavståndet 6 meter är ändrat till 8 meter
 7. Ändrade krav för brandgasventilering
 8. Speciallösningar för djurstall i större brandceller
 9. Lagring av hö och halm har flyttats från LBK-pärmens flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar
 10. Ändrade krav för äggbandspassage genom brandvägg
 11. Ändrade regler för kök för matlagning till försäljning
 12. Kapitel med nomenklatur har införts
 13. Konstruktionslösningar är nu ett eget kapitel
 14. Ny Bilaga, Beräkningar av brandbelastning för olika typer av byggnader

Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverket har delat upp den tidigare föreskriften L100 om djurhållning till djurspecifika föreskrifter. Ladda ner en sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning här.


Beräkning av brandbelastning i djurstall

För att underlätta bedömningen av brandbelastningen i olika djurstall finns det i nedanstående Excelfil olika exempel som baseras på verkliga djurstall. Användaren kan redigera ingående data så att det motsvarar djurstall som ska beräknas. Ladda ner Excelfil för beräkning av brandbelastning i djurstall.