/ LBK-pärmen / 3. Byggnadstekniskt brandskydd

3. Byggnadstekniskt brandskydd

Ett flertal fullskaleförsök har visat att relativt enkla byggnadstekniska åtgärder kan ge mycket god skadeförebyggande effekt.

Försäkringsbolagen ger idag ofta premierabatter för olika skadeförebyggande åtgärder till exempel sektioneringsväggar, vilket medför att ett bra byggnadstekniskt brandskydd inte behöver innebära ökade kostnader.

I denna LBK-rekommendation behandlas byggnadstekniska åtgärder för att förebygga brand och minska brandskadorna. Rekommendationen redovisar även ett stort antal exempel på brandskyddstekniskt godtagbara lösningar som är anpassade till lantbrukets förutsättningar.


Revidering av rekommendationen om Byggnadstekniskt brandskydd

LBK:s Tekniska utskott har behandlat inkomna synpunkter och revideringen har i stort godkänts av intressenterna vid höstmötet. En slutremiss har sänts till de som har svarat på den första remissen samt till LBK:s intressenter. Därefter ska rekommendationerna överlämnas till förlaget och beräknas publiceras i mars 2021.


Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

Jordbruksverket har delat upp den tidigare föreskriften L100 om djurhållning till djurspecifika föreskrifter. Ladda ner en sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning här.


Beräkning av brandbelastning i djurstall

För att underlätta bedömningen av brandbelastningen i olika djurstall finns det i nedanstående Excelfil olika exempel som baseras på verkliga djurstall. Användaren kan redigera ingående data så att det motsvarar djurstall som ska beräknas. Ladda ner Excelfil för beräkning av brandbelastning i djurstall.