/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 7. Brandfarliga heta arbeten

7. Brandfarliga heta arbeten

Med Heta Arbeten avses arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådant arbete är svetsning och skärning med el eller gas, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg som slipning eller skärning med rondell.

Servicemontörer och andra entreprenörer som utför brandfarliga Heta Arbeten på en gård måste ha giltigt certifikat för Heta Arbeten. Detta gäller även för lantbrukare som utför arbete på någon annans gård. Som egen gård räknas även arrenderad gård. Certifikat sänds från Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Utbildning genomförs av godkända arrangörer.

På den egna gården får lantbrukaren vara tillståndsansvarig för Heta Arbeten, utan att ha certifikat för Heta Arbeten. På den egna gården får ägaren och de anställda utföra brandfarliga heta arbeten utan att ha certifikat. LBK:s rekommendationer måste dock alltid följas. Läs mer på hetaarbeten.se

Innehåll

 1. Brandfarliga heta arbeten
 2. Upptining
 3. Hästskoning – Heta Arbeten®
 4. Hornbränning – Heta Arbeten®
 5. Särskild utredning
 6. Litteratur och webblänkar

Rekommendationen har uppdaterats i mars 2020

Väsentliga förändringar

 1. Redaktionella ändringar hörande till konceptet Heta Arbeten®
 2. Skärp krav på brandsläckare
 3. Reviderat krav vid upptining
 4. Nytt avsnitt om hästskoning
 5. Nytt avsnitt om hornbränning
 6. Nytt avsnitt om särskild utredning
 7. Nytt avsnitt om litteratur och webblänkar

Hornbränning – Heta Arbeten®

SBF HA-015:1 Hornbränning – Heta Arbeten® trädde i kraft den 1 oktober 2018 och har tagits fram för att tillåta arbetet i kalvbox med brännbart material. Uppgiften som tillståndsansvarig kan delegeras av ägaren till djurskötare som ska vara på plats vid hornbränningen.

Materialet har flera tänkta användningsområden:

 • Fördjupningsmaterial för instruktörer i Heta Arbeten®
 • Vad är hornbränning och vilka risker finns?
 • Utbildningsmaterial för veterinärer och husdjurstekniker som går behörighetsutbildningen Heta Arbeten®
 • Utbildningsmaterial för dem som ska vara tillståndsansvariga på gårdar.
 • Informationsmaterial till dem som arrenderar gårdar

Till höger kan följande dokument laddas ner:

 • SBF HA-015:1 Hornbränning – Heta Arbeten®
  I häften finns som en bilaga en särskilt anpassad tillståndsblankett för hornbränning

Hästskoning – Heta Arbeten®

SBF HA-012:1 Hästskoning – Heta Arbeten® trädde i kraft den 1 oktober 2017 och har tagits fram för att förenkla tillståndsgivningen för Heta Arbeten vid hästskoning. Enligt dessa kan stallägaren eller arrendatorn anordna en särskild fast plats för hästskoning. För en sådan plats ska ägaren/arrendatorn ta fram skriftliga anvisningar som anger var hästskoning får ske och vilka regler som gäller vid hästskoning, se punkt 7.2 Särskilt anordnad fast plats för hästskoning som inte kräver tillstånd för Heta Arbeten samt Bilaga 1 Exempel på skriftlig anvisning för särskilt anordnad fast arbetsplats för hästskoning.

Anvisningarna ska

 • vara kända av den som beställer hästskoning och hovslagaren ska informeras om vad som gäller för det aktuella stallet.
 • ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte får utföras på denna plats.

Särskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallgång som uppfyller följande:

 • Bredd är minst 2,5 meter.
 • Vägg ansluter mot golv utan större springor.
 • Golvet är av obrännbart material och sträcker sig från minst 2 meter framför till 2 meter bakom hästen.
 • Området är fritt från brännbart material, exempelvis hästtäcken, strö eller hö, löst eller i säckar.
 • Vid varmskoning krävs att passagen från stalldörren fram till platsen för hästskoningen är fri från brännbart material.

Det ska även finnas anvisningar för hur hovslagarens bil får ställas upp och hur arbetet vid bilen får ske. Se punkt 7.2.1 Särskilt anordnad uppställningsplats för hovslagarens bil.

Hovslagaren ska tillse att kraven för särskilt anordnad fast arbetsplats och relevanta punkter i Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten® uppfylls.

Till höger kan följande dokument laddas ner:

 • SBF HA-012:1 Hästskoning – Heta Arbeten®
 • Worddokumentet Bilaga 1 - 7.2 Hästskoning - Exempel ver 170926.docx som kan användas för upprättande av anvisningarna enligt 7.2.