/ LBK-pärmen / 10. Brandlarm och släckutrustning

10. Brandlarm och släckutrustning

Brandriskerna i lantbruket, det vill säga kombinationen av lättantändligt gods, brandfarlig utrustning och hantering, medför årligen ett stort antal bränder och brandtillbud.

Lantbrukets byggnader är därtill oftast belägna på stort avstånd från den kommunala räddningstjänsten. En lång körväg minskar räddningstjänstens möjligheter till en tidig och därmed en effektiv släckinsats. Det är därför inom lantbruket särskilt viktigt att med olika förebyggande åtgärder förhindra att brand uppstår och begränsa skadans omfattning i de fall brand ändå uppstår.

Egen släckutrustning på lämpliga platser i lantbrukets byggnader och på vissa maskiner är därför en förutsättning för att kunna bekämpa brand och rädda såväl djurliv som ekonomiska värden. Ett antal storbränder förhindras varje år genom en snabb första släckinsats med gårdens egen släckutrustning.

Remiss Flik 10 Brandlarm och släckutrustning

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till revidering av rekommendationen om brandlarm och läckutrustning de väsentligaste ändringar är följande:

  1. Nytt namn på rekommendationen
  2. Dispositionen för kapitel 2 har ändrats för att bli mer överskådligt.
  3. Brandvarningsanläggning ersättas av brandlarmanläggning.
  4. LBK har upphört med godkännande för brandvarningsanläggningar.
  5. Krav på installation enligt SBF 110.
  6. Tekniska krav enligt SS-EN 54 tydliggjort.
  7. Gränsen för brandlarm höjs till 1 250 m2.
  8. Ordet röksugsystem ersätts med aspirerande system.
  9. Brandsläckare krävs i utrymme för tankning av diesel inomhus.
  10. Ordet högtryckssystem har ersatts med dimsprinklingssystem.

Hämta hela remissen här. Sista svarsdatum är 2020-07-26.


Aspirerande system enligt EN 54-20 anpassade för lantbruksmiljö

Vanliga aspirerande system som är testade enligt EN 54-20 är inte avsedda för den miljön som råder i lantbruksbyggnader. Miljön där är fuktig, korrosiv, dammig och med stora temperaturvariationer varför detektorer måste vara testade för och avsedda att installeras i denna miljö. Av denna anledning hänvisar LBK:s rekommendationer till de norska kraven för brandvarningsutrustning i lantbruk och växthus. Reglerna är framtagna av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG