/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 10. Brandlarm och släckutrustning

10. Brandlarm och släckutrustning

LBK:s rekommendation 10 beskriver utformning av brandlarm i lantbruk och hästverksamhet. Dessutom finns beskrivning av släckutrustning, antal, placering och typ av utrustning. Krav på släcksystem och släckutrustning på traktorer och lantbruksmaskiner finns också i rekommendation 10.

Det inträffar årligen ett stort antal bränder och brandtillbud i lantbruk och hästverksamhet. Lantbrukets byggnader är ofta belägna på långt avstånd från räddningstjänsten. En lång körväg minskar räddningstjänstens möjligheter till en tidig och därmed effektiv släckinsats. De flesta av lantbrukets byggnader har hög brandbelastning vilket medför att en brand ofta utvecklas mycket snabbt. Det är därför viktigt att med olika förebyggande åtgärder förhindra att brand uppstår och begränsa skadans omfattning i de fall brand ändå uppstår. Med ett brandlarm kan en brand kan upptäckas snabbt och personer på plats kan då försöka släcka eller begränsa branden med rätt släckutrustning och larma räddningstjänsten.

Denna utgåva gäller från maj 2022.

  • Tillägg av krav på släckutrustning vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats vid takläggningsarbeten.
  • Rekommendation för skördetröska, självgående fälthack eller självgående slåtterkross har omformulerats och förtydligats.

LBK:s rekommendation 10