/ LBK-pärmen / 2. Systematiskt brandskyddsarbete

2. Systematiskt brandskyddsarbete

I LBK:s rekommendation 2 finns anvisningar hur det systematiska brandskyddsarbetet kan utföras inom lantbruket. I bilaga 1 och 2 finns checklista och exempel på insatsplan. Dessa är i word-format och kan redigeras av lantbrukaren själv.

Det systematiskt brandskyddsarbetet är till för att:

  • utgöra en del i en insatsplan för räddningstjänsten,
  • förebygga brand,
  • i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel eller brister i brandskyddet,
  • underlätta att genomföra rätta åtgärder vid en eventuell brand.

Innehåll

  1. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom lantbrukssektorn
  2. Sotning och brandskyddskontroll
  3. Lagen om skydd mot olyckor
  4. Bilaga 1 Checklista för systematiskt brandskyddsarbete på gård
  5. Bilaga 2 Insatsplan för räddningstjänsten

Checklista

I bilaga 1 finns en checklista som kan ligga till grund för det systematiska brandskyddsarbetet. Först görs en noggrann genomgång av brandskyddet på gården. Därefter kontrolleras brandskyddet mot checklistan vid ändringar på gården eller minst vart femte år.

Insatsplan

Insatsplanen bör finnas för att hjälpa räddningstjänsten att göra de rätta prioriteringarna och underlätta släckningen. Insatsplanen ska finnas lättillgänglig på gården och överlämnas till räddningstjänsten när den kommer fram. I bilaga 2 finns ett exempel på en insatsplan för att underlätta räddningsarbetet vid en brand.

Hästhusesyn nu en del av Miljöhusesyn

Från och med 2010 är Hästhusesynen en del av Lantbrukarnas riksförbunds Miljöhusesyn. 

Miljöhusesyn är ett hjälpmedel för dig som själv vill kontrollera att ditt hästföretag eller hästgård lever upp till gällande krav inom områdena miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö. Det handlar om krav som ställs i lagar och förordningar, om myndigheters föreskrifter, försäkringsvillkor med mera.

Du hittar LRF:s Miljöhusesyn här 

Materialet är din guide till att på ett så enkelt och korrekt sätt som möjligt göra det som krävs av dig i din hästverksamhet. De positiva effekterna är många, inte minst de ekonomiska.

Hästhusesyn 2009 kap 3 Brandskydd

Brandskyddsavsnittet i den tidigare separata Hästhusesyn från 2009 kan laddas ner här.