/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 2. Systematiskt brandskyddsarbete

2. Systematiskt brandskyddsarbete

I LBK:s rekommendation 2 finns anvisningar hur det systematiska brandskyddsarbetet kan utföras inom lantbruk och hästverksamhet. I bilaga 1 och 2 finns checklista och exempel på insatsplan. Dessa är i word-format och kan redigeras av lantbrukaren själv.

Det systematiskt brandskyddsarbetet är till för att:

  • utgöra en del i en insatsplan för räddningstjänsten,
  • förebygga brand,
  • i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel eller brister i brandskyddet,
  • underlätta att genomföra rätta åtgärder vid en eventuell brand.

Innehåll

0. Inledning
1. Vägledning till ett systematiskt brandskyddsarbete
2. Lagkrav
3. Andra kravställare
4. Bilagor
5. Litteratur och internetlänkar

Bilaga 1 Checklista för systematiskt brandskyddsarbete på gård
Bilaga 2 Insatsplan för räddningstjänsten

Checklista

I bilaga 1 finns en checklista som kan ligga till grund för det systematiska brandskyddsarbetet. Först görs en noggrann genomgång av brandskyddet på gården. Därefter kontrolleras brandskyddet mot checklistan vid ändringar på gården eller minst vart femte år.

Insatsplan

Insatsplanen bör finnas för att hjälpa räddningstjänsten att göra de rätta prioriteringarna och underlätta släckningen. Insatsplanen ska finnas lättillgänglig på gården och överlämnas till räddningstjänsten när den kommer fram. I bilaga 2 finns ett exempel på en insatsplan för att underlätta räddningsarbetet vid en brand.

LRF:s Miljöhusesyn

Miljöhusesyn är ett hjälpmedel för dig som själv vill kontrollera att din gård lever upp till gällande krav inom områdena miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö. Det handlar om krav som ställs i lagar och förordningar, om myndigheters föreskrifter, försäkringsvillkor med mera.

Du hittar LRF:s Miljöhusesyn här

Rekommendation 2