/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen)

LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen)

LBK:s rekommendationer i en pärm

LBK:s rekommendationer beskriver brandskyddslösningar och hur brandskyddsarbete kan bedrivas inom lantbruk och hästverksamhet. Åtgärderna ska bidra till att minska riskerna för uppkomst av brand och konsekvenserna av inträffade bränder.

I LBK:s rekommendationer beskrivs krav på utformning av brandskyddet inom lantbruk och hästverksamhet som sammantaget ska minska riskerna för uppkomst av brand och konsekvenserna av inträffade bränder. LBK:s rekommendationer tas fram i samverkan med branschorganisationer och -företrädare för att säkerställa relevans, adekvat och ändamålsenligt innehåll och branschacceptans. LBK:s rekommendationer är omfattande och berör många olika ämnesområden. En del är väsentliga och avgörande för djurskyddet medan andra mer tar sikte på egendomsskydd. På grund av vissa specifika brandrisker går rekommendationerna dessutom i vissa fall längre än kraven från respektive myndighet.

LBK:s rekommendationer gäller inte retroaktivt. Den utgåva som gällde när byggnaden uppfördes eller aktuell verksamhet eller installation togs i bruk gäller fortsatt.

Ansvar för regelefterlevnad

Den som bygger, äger en byggnad eller bedriver verksamhet har ansvaret för att lagar och regler avseende brandskydd inom lantbruk och hästverksamhet uppfylls. I respektive rekommendation beskrivs kortfattat krav som kan förekomma i lagar och regler. Hänvisningar finns också inom särskilda avsnitt i rekommendationerna. För korrekt innebörd och fullständig omfattning av kraven behöver aktuell information alltid inhämtas från respektive part. Den informationen har alltid företräde framför beskrivningar i LBK:s rekommendationer. LBK ansvarar inte för att sammanställningar av lagar och regler är fullständiga.

Det är den som låter bygga eller driver en verksamhet som ansvarar för att följa kraven och visa att de uppfylls. Ofta kan specifik brandteknisk kompetens behövas, då bör en oberoende brandsakkunnig anlitas.

Kravställare och kontroller

Kravställare mot rekommendationerna varierar, beror bland annat på lagar och regler för specifika brandskyddsfrågor, typ av byggnad och verksamhet.

Det är kravställaren eller den som kontrollerar mot krav i lagar och regler som avgör i vilken utsträckning som LBK:s rekommendationer ska följas och huruvida de kraven uppfylls.

Lantbrukets Brandskyddskommitté/Brandskyddsföreningen är en opartisk aktör som utvecklar brandskyddslösningar och tar fram LBK:s rekommendationer, men är ingen kravställare som rådger om eller bedömer huruvida kraven i rekommendationerna uppfylls.

Här finns samtliga LBK:s rekommendationer tillgängliga. Rekommendationerna finns också i LBK-pärmen, som bygger på ett abonnemangs- och lösbladssystem.

Du kan läsa mer om respektive flik i menyn till höger.