/ LBK-pärmen / 11. Förvaring av bränslen

11. Förvaring av bränslen

På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan LBK:s rekommendationer om förvaring av bränsle i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet.

Detta gäller såväl avstånd som tillåten mängd bränsle av respektive brandteknisk klass. Med förvaring avses i denna rekommendation inte kvantiteter som godtas för fri förvaring för eget husbehov och inte heller för bränsle som förvaras i motorfordons bränsletank eller motsvarande eller i reservdunk i motorfordon.

Innehåll

 1. Allmänt
 2. Flytande bränsle
 3. Gasformigt bränsle
 4. Fastbränsle
 5. Övrigt
 6. Litteratur och internetlänkar

Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version:        

 1. Strukturen för rekommendationerna har ändrats. Rekommendationerna har anpassats till gällande myndighetsregler.
 2. Avsnitt 2.1 Anmälan för brandfarliga vätskor ur miljöskyddssynpunkt har införts.
 3. Avsnitt 2.3 Tillståndsgränser för brandfarlig vara och säkerhetsgränser redovisas separat.
 4. Avsnitt 2.4 Tillståndsgränser för brandfarlig vara och säkerhetsgränser redovisas separat.
 5. Avsnitt 2.6 Större möjligheter för inbyggnad av cisterner för diesel och eldningsolja.
 6. Avsnitt 2.9 Tankning av diesel tillåts i byggnad.
 7. Avsnitt 2.9 Regler för tankning av bensinfordon har införts.
 8. Avsnitt 3.2.2 Krav för förvaring av större antal gasolflaskor vid exempel vinterförvaring av husvagnar har införts.
 9. Avsnitt 3.3 Rekommendationer för biogas har införts.
 10. Avsnitt 3.4 Rekommendationer för naturgas har införts.
 11. Avsnitt 4 Förvaring av bränsleflis anpassats till dagens panncentraler.
 12. Avsnitt 4.1 Samförvaring av fast bränsle och oljecistern är inte tillåten.
 13. Avsnitt 5.1Möjlighet till särskild utredning har införts.
 14. Avsnitt 6 Hänvisning har gjorts till aktuella föreskrifter och rekommendationer.