/ LBK-pärmen / 5. Elhandbok

5. Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Remiss: Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Lantbrukets brandskyddskommitté har tagit fram ett förslag till revidering av LBK-pärmens Flik 5 Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. Den slutliga rekommendationen beräknas vara klar till årsskiftet.

Större förändringar:

Den främsta nyheten är att det har tagits fram anvisningar för solcellsanläggningar och lagring av el i batterilager. Väsentliga ändringar har markerats med ett marginalstreck. Därutöver kan det finnas text som är struken utan att det har markerats.

1. Anpassad till nya lagstiftningen från den 1 juli 2017  
2. Uppdatering till gällande föreskrifter  
3. Kapitlen kommer att omnumreras i den färdiga versionen  
4. Viss omnumrering av rubriker jämfört med föregående upplaga  
5. Beställarens ansvar  Avsnitt 2.1
6. Hur klassas byggnader och lokaler Avsnitt 4
7. Klenspänningskablar Avsnitt 6.6
8. Elvärmefläktar och elradiatorer Avsnitt 8.1 & 8.2
9. Nytt avsnitt om LED-belysning Avsnitt 4.7.2
10. Vitvaror Avsnitt 8.6
11. Montering Avsnitt 9.3
12. Uttag, kopplingsdosor, manöverapparater, brytare med mera Avsnitt 11.1
13. Långtidsanvändning CEE-don Avsnitt 11.4
14. Överlastskydd och termiskt skydd Avsnitt 12
15. Säkerhetsbrytare Avsnitt 13
16. Fjärrmanövrering och automatiksystem Avsnitt 14
17. Jordfelsbrytare Avsnitt 18
18. Potentialutjämning – Skyddsutjämning Avsnitt 21.1
19. Nytt avsnitt om laddning av fordon och större maskiner Avsnitt 24.1
20. Nytt avsnitt om laddning av handverktyg och småelektronik Avsnitt 24.3
21. Nytt avsnitt Elektriska nämndens besiktningskrav Avsnitt 28.1
22. Nytt avsnitt om solcellsanläggningar Avsnitt 30
23. Nytt avsnitt om lagring av el i ”Batterilager” Avsnitt 31
24. Nytt avsnitt om särskild utredning Avsnitt 32
25. Nytt avsnitt om strömmens inverkan på människor och djur Bilaga 2

 

Remissvar

Vi vill gärna ha in dina synpunkter via e-post till LBK@brandskyddsforeningen.se helst senast den 2 september 2018 på nedanstående svarsblankett.

Remiss 2

Om det finns behov av en ytterligare remissrunda kommer den remissen att sändas till de som har svarat på denna remiss.

Följebrev remiss Flik 5 - ver 180613.pdf

LBK Flik 5 - Remiss ver 180615.pdf

LBK Flik 5 Konsekvensanalys - ver 180615.pdf

Remissvar 1 Flik 5 - ver 180615.docx

Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet – 11:1

I takt med en ökande användning av el- och elektronikutrustning ökar sannolikt riskerna för skador och störningar. Elinstallationer och elektrisk utrustning i lantbruket utsätts för stora påfrestningar eftersom miljön i många fall är svår, med bland annat kraftig mekanisk påverkan, stora temperaturvariationer och korrosiva gaser.

Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter, dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket. Denna handbok beskriver huvudsakligen arbeten som det krävs elbehörighet för, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukare. Handboken är framtagen i samarbete med JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar. 

Denna utgåva gäller från 1/6 2011