/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 5. Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

5. Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Detta regelverk, som är en LBK-rekommendation, beskriver huvudsakligen arbeten som måste utföras av registrerat elinstallationsföretag, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukaren själv. Boken vänder sig därför i första hand till elinstallationsföretag, men den kan även vara till hjälp för dig som planerar och projekterar anläggningar samt för tillverkare av utrustning som används i lantbruket.

Boken vänder sig även till anläggningsinnehavare. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag.

Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att

  • se till att anläggningen är säker.
  • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
  • ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets
  • register över elinstallationsföretag.

Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

Denna utgåva gäller från mars 2019.
Tabell 7.2 rättad december 2019 avseende krav på D-märkning för stall/box.

Större förändringar:
Den främsta nyheten är att det har tagits fram anvisningar för solcellsanläggningar och lagring av el i batterilager. Väsentliga ändringar har markerats med ett marginalstreck. Därutöver kan det finnas text som är struken utan att det har markerats.

Ändrings- och rättelseblad 2020-2
Ändringar har gjorts under avsnitt 11.1 Allmänt och 24 Solcellsanläggningar, se rättelseblad 2020-02. Ändringarna träder ikraft 2020-12-01.

 

Se även