/ LBK-pärmen / 5. Elhandbok

5. Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Remiss 2: Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

När remisstiden för Flik 5 Elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet  gick ut den 2 september hade vi fått in 12 svar. De flesta tillstyrkte med olika kommentarer. Nu har referensgruppen gått igenom alla synpunkter och är klar med ett slutförslag för granskning och som sänds ut till de som svarade på den första remissen.

Större förändringar:
Den främsta nyheten är att det har tagits fram anvisningar för solcellsanläggningar och lagring av el i batterilager. Väsentliga ändringar har markerats med ett marginalstreck. Därutöver kan det finnas text som är struken utan att det har markerats.

1.   Anpassad till nya lagstiftningen från 1 juli 2017

   

2.   Uppdatering till gällande föreskrifter

   

3.   Kapitlen kommer att omnumreras i den färdiga versionen.

   

4.   Viss omnumrering av rubriker jämfört med föregående upplaga

   

5.   Beställarens ansvar

 

Avsnitt 2.1

6.   Hur klassas byggnader och lokaler

 

Avsnitt 4

7.   Klenspänningskablar

 

Avsnitt 6.6

8.   Elvärmefläktar och elradiatorer

 

Avsnitt 8.1 o 8.2

9.   Nytt avsnitt om LED-belysning

 

Avsnitt 7.4.2

10. Vitvaror

 

Avsnitt 8.6

11. Montering

 

Avsnitt 9.3

12. Uttag, kopplingsdosor, manöverapparater, brytare med mera.

 

Avsnitt 11.1

13. Långtidsanvändning CEE-don

 

Avsnitt 11.4

14. Överlastskydd och termiskt skydd

 

Avsnitt 12

15. Säkerhetsbrytare

 

Avsnitt 13

16. Fjärrmanövrering och automatiksystem

 

Avsnitt 14

17. Olika typer av frekvensomriktare har stukets

 

Avsnitt 15

18. Jordfelsbrytare

 

Avsnitt 18

19. Potentialutjämning – Skyddsutjämning

 

Avsnitt 21.1

20. Areor på ledare har ökats i åskskyddsavsnittet

 

Avsnitt 22.3

21. Nytt avsnitt om solcellsanläggningar

 

Avsnitt 24

22. Nytt avsnitt om lagring av el i ”Batterilager”

 

Avsnitt 25

23. Nytt avsnitt om laddning av fordon och större maskiner

 

Avsnitt 26.1

24. Nytt avsnitt om laddning av handverktyg och småelektronik

 

Avsnitt 26.3

25. Nytt avsnitt Elektriska nämndens besiktningskrav

 

Avsnitt 30.1

26. Nytt avsnitt om särskild utredning

 

Avsnitt 32

27. Nytt avsnitt om strömmens inverkan på människor och djur

 

Bilaga 2


Remissvar:
Vi vill gärna ha in dina synpunkter via e-post till lbk@brandskyddsforeningen.se helst senast den 15 november 2018 på nedanstående svarsblankett.

LBK Flik 5 - Remiss 2 - Slutförslag ver 180924.pdf

Remissvar 1 Flik 5 - ver 180615.docx

Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet – 11:1

I takt med en ökande användning av el- och elektronikutrustning ökar sannolikt riskerna för skador och störningar. Elinstallationer och elektrisk utrustning i lantbruket utsätts för stora påfrestningar eftersom miljön i många fall är svår, med bland annat kraftig mekanisk påverkan, stora temperaturvariationer och korrosiva gaser.

Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter, dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket. Denna handbok beskriver huvudsakligen arbeten som det krävs elbehörighet för, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukare. Handboken är framtagen i samarbete med JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar. 

Denna utgåva gäller från 1/6 2011