/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästverksamhet, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Uppdaterade rekommendationer

LBK:s rekommendation 9.4 och 10 har uppdaterats i juni 2022. Rekommendation 9.4 Skog – att förebygga skogsbrand har dragits in. Arbete i skogen under stark torka innebär alltid ökad risk för antändning, både under arbetets gång och den närmaste tiden därefter. Brandriskprognoserna och väderutsikterna måste följas liksom skogsbranschens riktlinjer. Riktlinjerna och tillhörande material finns på Skogforsks hemsida.

I rekommendation 10 Brandlarm och släckutrustning har krav på släckutrustning vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats vid takläggningsarbeten lagts till och rekommendation för skördetröska, självgående fälthack eller självgående slåtterkross har omformulerats och förtydligats.

LBK:s rekommendation 3 och rekommendation 10 har uppdaterats i november 2021. I de nya utgåvorna av rekommendationerna förtydligas relationen mellan LBK:s rekommendationer och andra lagar och regler och ansvar för att efterleva de krav som finns. Dessutom genomförs ytterligare anpassningar till Boverkets byggregler och krav på bland annat brandsektioner och brandlarm i stora byggnader har införts i rekommendationerna. Läs mer om revideringarna här