/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Flygfoto på en åker

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästverksamhet, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Uppdaterade rekommendationer

Rekommendationen 7 Brandfarliga heta arbeten 
Publicerades i mars 2023 med följande väsentliga förändringar:

  • Rekommendationen har uppdaterats då nya regler och normer för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats trädde i kraft 2023-01-01.

  • Skillnad mellan permanent arbetsplats och tillfällig arbetsplats och vilka säkerhetskrav som gäller för dessa har förtydligats.

  • Avsteg från SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har förtydligats.

Rekommendation 9.1 Gräsbränning respektive rekommendation 9.2 Självantändning i hö och halm med mera publicerades i mars 2023

  • Förutom redaktionella ändringar har avsnitt med webblänkar lagts till i rekommendationerna.

Rekommendation 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Publicerad 2022-12-01 med följande väsentliga förändringar

  • Förtydligande gällande brandklassning av elapparater.

  • Enhetliga benämningar på el-apparater enligt standard.

  • Förtydligande gällande motorers skydd i luftbehandlingssystem, till och från utrymmen med förhöjd brandrisk samt motorer i utrymmen där bearbetning eller lagring av brännbart material förekommer i sådan omfattning att brandfara kan föreligga ska skydd installeras.

  • Förtydligande till alternativa lösningar där traditionell jordfelsbrytare ej är möjlig att installera.

LBK:s rekommendation 9.4 och 10 har uppdaterats i juni 2022. Rekommendation 9.4 Skog – att förebygga skogsbrand har dragits in. Arbete i skogen under stark torka innebär alltid ökad risk för antändning, både under arbetets gång och den närmaste tiden därefter. Brandriskprognoserna och väderutsikterna måste följas liksom skogsbranschens riktlinjer. Riktlinjerna och tillhörande material finns på Skogforsks hemsida.

I rekommendation 10 Brandlarm och släckutrustning har krav på släckutrustning vid brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats vid takläggningsarbeten lagts till och rekommendation för skördetröska, självgående fälthack eller självgående slåtterkross har omformulerats och förtydligats.

LBK:s rekommendation 3 och rekommendation 10 har uppdaterats i november 2021. I de nya utgåvorna av rekommendationerna förtydligas relationen mellan LBK:s rekommendationer och andra lagar och regler och ansvar för att efterleva de krav som finns. Dessutom genomförs ytterligare anpassningar till Boverkets byggregler och krav på bland annat brandsektioner och brandlarm i stora byggnader har införts i rekommendationerna. Läs mer om revideringarna här