/ Nyligen uppdaterade rekommendationer

Nyligen uppdaterade rekommendationer

2024-06-12: Rekommendation 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet, Rekommendation 2 Systematiskt brandskyddsarbete och Rekommendation 8 Motordrivna fordon har uppdaterats.

Rekommendation 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Detta regelverk, som är LBK:s rekommendation 5, beskriver åtgärder för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet för att minska riskerna för skador och bränder.

Rekommendationen beskriver huvudsakligen arbeten som måste utföras av registrerat elinstallationsföretag, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukaren själv. Rekommendationen vänder sig därför i första hand till elinstallationsföretag, men den kan även vara till hjälp för dig som planerar och projekterar anläggningar samt för tillverkare av utrustning som används i lantbruket.

Rekommendationen vänder sig även till anläggningsinnehavare. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag.

Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

Den nya utgåvan har följande väsentliga förändringar:

 • Tillägg i skyldigheter för innehavare av en elanläggning   
 • Förtydligande avseende krav på byte av befintliga jordfelsbrytare
 • Ändring avseende kabelval och förläggning
 • Tillägg avseende värmekabel
 • Förtydligande avseende brandklassning
 • Tillägg avseende jordfelsbrytare/jordfelsövervakning
 • Förtydligande avseende åskskydd/ överspänningsskydd
 • Tillägg avseende solcellsanläggningar 
 • Ändring avseende placering av batterilager
 • Förtydligande avseende batteriladdning

Rekommendation 2 Systematiskt brandskyddsarbete 

Att arbeta systematiskt med sitt brandskydd är ett sätt att säkerställa en robust brandsäkerhet som fungerar över tid. Det finns även grundläggande krav i lagstiftningen som alla är skyldiga att leva upp till.

Det systematiska brandskyddsarbetet är till för att:

 • förhindra bränder genom att så långt som möjligt separera värmekällor från brännbart material, bland annat genom god ordning, underhåll av utrustningar och bra städrutiner.
 • minska konsekvenserna av en brand
 • säkerställa att personal har tillräckliga kunskaper och rutiner

Rekommendationen har omarbetats och har följande väsentliga ändringar:

 • Inledning har tillkommit.
 • Avsnittet om systematiskt brandskyddsarbete har redigerats i sin helhet.
 • Avsnittet om sotning och brandskyddskontroll har tagits bort då ämnet hör hemma i rekommendation 4.
 • Avsnittet om lagen om skydd mot olyckor har ändrats till lagkrav och behandlar lagkrav avseende brandskydd på ett övergripande plan.
 • Ett nytt avsnitt om andra kravställare har tillförts.
 • Bilaga 1, checklista för systematiskt brandskyddsarbete på gård, har redigerats och omstrukturerats.

Rekommendation 8 Motordrivna fordon

Konsekvensen av en brand i en maskinhall kan bli att gårdens alla maskiner brinner upp. Det bör eftersträvas att brandstiftare undanröjs. Störst risk för brand föreligger när maskinerna ställs in efter dagens arbete och motordelar är mycket heta. Om det är möjligt att brandsektionera eller avskärma mellan olika motorredskap är det en fördel.

Rekommendationen samt tillhörande checklista Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner har reviderats.

Väsentlig förändring:

 • Självgående fälthack eller slåtterkross levererad från den 1 januari 2025 ska utrustas med fast släckanläggning enligt SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner.

Pågående uppdateringar av rekommendation

Rekommendation 11 Bränsleförvaring