Pannor avsedda att användas för spannmålstorkning

Beroende på användningsområde ställs det olika krav på pannor för spannmålstorkning.

Förutsättningar och allmänna krav

Dessa regler gäller för torkanläggningar med uppvärmd luft. Kraven gäller för torkar med en högsta torkluftstemperatur av 150 °C. Eftersom det för närvarande inte finns någon europeisk standard som reglerar krav på varmluftspannor för annat än lokaluppvärmning finns det inte något regelverk som LBK kan grunda sina rekommendationer på. De flesta av de pannor som är utformade och testade enligt den ovan nämnda standarden är heller inte lämpade eller ens tillåtna att användas i en konventionell varmluftstork.

LBK har, i syfte att ge lantbrukare vägledning vid köp av varmluftspanna för  torkningsändamål, ställt samman en kravspecifikation som tillverkare och importörer bör följa för att leva upp till dels kraven i ovan nämnd standard, dels de säkerhetskrav som försäkringsbolagen har. Tillverkare och importörer typtestar själva sina olika pannor och tillåts sedan märka pannor som uppfyller kraven med en standardiserad märkning. Kraven vid typtestning redovisas i Bilaga 1 ”Typtestning av varmluftspannor avsedda för torkning i lantbruket, version 2013:1”.

Det finns tre typer av märkning som är anpassade efter den miljö där de får användas:
a) Uppfyller LBK:s krav för torkning i brännbar byggnad
b) Uppfyller LBK:s krav för torkning i obrännbar byggnad
c) Uppfyller LBK:s krav för torkning avskilt från byggnad

Panna som uppfyller kraven i punkt a) uppfyller även kraven i punkterna b) och c). Panna som uppfyller kraven i punkt b) uppfyller även kraven i punkt c).

Vad som avses med brännbar byggnad, obrännbar byggnad respektive avskilt från byggnad definieras i avsnitten 6.2–6.4 i LBK-pärmens Flik 4.

Varmluftspannmodeller som typtestats och som tillverkare/importör garanterar uppfyller samtliga krav redovisas nedan.

Pannor avsedda att användas för spannmålstorkning

Det finns tre typer av märkning som är anpassade efter den miljö där de får användas: Panna som uppfyller kraven i punkt a) uppfyller även kraven i punkterna b) och c). Panna som uppfyller kraven i punkt b) uppfyller även kraven i punkt c).

a) Uppfyller LBK:s krav för torkning i brännbar byggnad

2014-1147 Vänertekno - Provnoingsrapport - 140820

2014-1148 Testrapport Akron P1205 Pellets - 140419

b) Uppfyller LBK:s krav för torkning i obrännbar byggnad

c) Uppfyller LBK:s krav för torkning avskilt från byggnad