/ LBK-pärmen / 4. Uppvärmning och torkning / Cirkulationstorkar

Brandskyddskrav på cirkulationstorkar

Kravspecifikation för silotorkar med omblandning enligt LBK:s rekommendationer

Nya produkter som inte är anpassade till svenska förhållanden kommer in på vår marknad. Svenska försäkringsbolag hänvisar till LBK:s rekommendationer i sina försäkringsvillkor. Om skada uppkommer i eller orsakas av ej godkänd produkt kan försäkringsbolagets ersättningsnivå sänkas och i värsta fall helt utebli. För att begränsa brandriskerna har LBK tillsammans med myndigheter besiktigat och noterat brister i ovanstående produkter. Vissa skillnader kan förekomma mellan produkterna. Som grundläggande krav gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2004:1, SS 436 40 00- Elinstallationsreglerna, Arbetsmiljöverkets författningar, LBK:s rekommendationer samt CE- märkningens principer.

 1. Silotorkens inre miljö ska under drift vara bedömd utifrån ATEX- direktiv gällande risk för dammexplosion.

 2. Är miljön i silotorken bedömd att utgöra en explosionsrisk ska elektriska utrustningar klara föreskrivna skyddsklasser.

 3. Bedöms inte den inre miljön utgöra någon explosionsrisk vid torkning av grödor vars vattenhalt överskrider ett gränsvärde, ska det säkerställas att den torkade grödans vattenhalt inte kommer att understiga detta gränsvärde. Om gränsvärdet är betydligt lägre än den vattenhalt då torkningen normalt avbryts kan exempelvis värmepannan förses med driftbegränsningsfunktion på 24 timmar.

 4. Produktens dokumentation ska redovisa vilka direktiv som legat till grund för CE-märkning.

 5. Färgmärkning av ledare i kabelsystem ska vara utförda i enlighet med IEC.

 6. Enligt SS 436 40 00 ”Elinstallationsreglerna” får i brandfarligt utrymme endast installeras sådan elutrustning som är nödvändig för anläggningens drift och som inte lämpligen kan placeras utanför utrymmet, till exempel motorer. Övriga elmateriel som transformatorer, kontaktorer, belysningsarmaturer med mera ska placeras utanför utrymmet.

 7. Plastkapslingar som omsluter elmateriel ska vara provade och godkända enligt UL 94- V0, -V1 eller IEC 60695-11-10 för märkströmmar upp till 16 A och enligt UL 94- 5V eller IEC 60695-11-20 för märkströmmar över 16 A.

 8. Alla remdrivna transmissioner ska övervakas av varvtalsvakt så att remslirning inte kan orsaka brand.

 9. Samtliga motorer ska utrustas med separata överlastskydd. LBK förordar termisk skydd i motorlindningen, återställning måste ske manuellt.

 10. Värmepanna ska anslutas med dragavbrott och vara typgodkänd enligt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, (nuvarande RISE) meddelande 5. I annat fall ska silotork med tillhörande värmepanna placeras minst 15 meter från byggnad. Se LBK:s rekommendationer: Uppvärmning och torkning, flik 4 avsnitt 6.4

 11. Kvicksilverbrytare godtas inte där foder/livsmedel hanteras.

 12. All dokumentation inklusive drift- och skötselinstruktioner ska vara utförda på svenska.

 13. Drift- och skötselinstruktioner ska informera om personrisken vid användning av nätansluten arbetsbelysning i silo.