/ LBK-pärmen / 10. Brandvarningssystem och släckutrustning

10. Brandvarningssystem och släckutrustning

Brandriskerna i lantbruket, det vill säga kombinationen av lättantändligt gods, brandfarlig utrustning och hantering, medför årligen ett stort antal bränder och brandtillbud.

Lantbrukets byggnader är därtill oftast belägna på stort avstånd från den kommunala räddningstjänsten. En lång körväg minskar räddningstjänstens möjligheter till en tidig och därmed en effektiv släckinsats. Det är därför inom lantbruket särskilt viktigt att med olika förebyggande åtgärder förhindra att brand uppstår och begränsa skadans omfattning i de fall brand ändå uppstår.

Egen släckutrustning på lämpliga platser i lantbrukets byggnader och på vissa maskiner är därför en förutsättning för att kunna bekämpa brand och rädda såväl djurliv som ekonomiska värden. Ett antal storbränder förhindras varje år genom en snabb första släckinsats med gårdens egen släckutrustning.

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Brandvarningssystem
  3. Släckutrustning i lantbruket
  4. Litteratur och Internetlänkar

Den nu gällande versionen publicerades i oktober 2016. Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning – uppdatering oktober 2016

Några förändringar:
1. Avsnitt 1. Tydligare att LBK:s rekommendationer inte är retroaktiva.
2. Avsnitt 2.1 Larmkrav för djurstallar är ändrade
3. Avsnitt 3. Ändrad klass på handbrandsläckare
4. Avsnitt 3.1.1 Krav på släcksystem i skördetröska
5. Avsnitt 3.2.4 Ändrade regler för särskild översyn
6. Avsnitt 4.1 Möjlighet till särskild utredning har införts

Uppdateringen kommer att sändas till dem som tecknat abonnemang på LBK-pärmen. 


Aspirerande system enligt EN 54-20 anpassade för lantbruksmiljö

Vanliga aspirerande system som är testade enligt EN 54-20 är inte avsedda för den miljön som råder i lantbruksbyggnader. Miljön där är fuktig, korrosiv, dammig och med stora temperaturvariationer varför detektorer måste vara testade för och avsedda att installeras i denna miljö. Av denna anledning hänvisar LBK:s rekommendationer till de norska kraven för brandvarningsutrustning i lantbruk och växthus. Reglerna är framtagna av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG