/ Normer och regelverk / Pågående och planerade arbeten

Pågående och planerade arbeten

Hustak i Stockholm

En viktig del i Brandskyddsföreningens uppdrag är att hålla regler och normer aktuella. Detta görs genom löpande revideringar som publiceras 1-2 gånger per år. Ibland behöver en större översyn genomföras som får till följd att en ny utgåva av regelverket eller normen publiceras. Dessa större översyner sker normalt vart 5-10 år beroende på behovet.

Revideringar

Regelgrupperna, tolkningsgruppen brandlarm och andra samverkansgrupper arbetar ständigt med att förbättra regelverken gällande otydligheter, ny teknik, nya myndighetsföreskrifter eller nya erfarenheter. Inkomna förslag på revideringar i olika regelverk och normer behandlas löpande. De senast aktuella regelrevideringarna publiceras här

Vill du lämna förbättringsförslag? Kontakta oss här

Arbete med nya utgåvor

SBF 110:8 Regler för brandlarm

Regelverket ses över i dess helhet. En arbetsgrupp med olika intressenter arbetar med att ta fram ett förslag på ny utgåva av SBF 110:9.

Start för arbetsgruppen: 2024
Planerad remiss: Q4 2024
Planerad publicering: 2025

SBF 1007:5 Behörig ingenjör brandlarm

Översyn av kraven samband med arbete med ny utgåva av SBF 110:9.

Start för arbetsgruppen: 2024/25
Planerad remiss: Q1 2025
Planerad publicering: 2025

SBF 1008:3 Anläggarfirma brandlarm

Översyn av kraven samband med arbete med ny utgåva av SBF 110:9.

Start för arbetsgruppen: 2024/25
Planerad remiss: Q1 2025
Planerad publicering: 2025

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Regelverket anpassas till arbetet med SBF 110:9. Även andra krav ses över inför den nya utgåvan SBF 502:2.

Start för arbetsgruppen: Ej fastställ
Planerad remiss: Ej fastställd
Planerad publicering: Ej fastställd

SBF 2017:1 Norm för behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Översyn av kraven samband med arbetet med ny utgåva av
SBF 502:2.

Start för arbetsgruppen: Ej fastställd
Planerad remiss: Ej fastställd
Planerad publicering: Ej fastställd

SBF 2018:1 Norm för anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

Översyn av kraven samband med arbetet med ny utgåva av
SBF 502:2. Arbetsgrupp ej fastställd ännu.

Start för arbetsgruppen: Ej fastställd
Planerad remiss: Ej fastställd
Planerad publicering: Ej fastställd

SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Regelverket ses över i dess helhet och om möjligt samordnas översynen den förväntade nya utgåva SS-EN 12845. En arbetsgrupp kommer att tillsättas med olika intressenter som tar fram ett förslag på nya utgåvan av SBF 120:9.

Start för arbetsgruppen: Q3 2024
Planerad remiss: Q1 2025
Planerad publicering: Q4 2025

SBF 1018:5 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler

Översyn av kraven i samband med arbete med ny utgåva av SBF 120:9.

Start för arbetsgruppen: 2025
Planerad remiss: 2025
Planerad publicering: 2025

SBF 1020:5 Norm för anläggarfirma vattensprinkler

Översyn av kraven i samband med arbete med ny utgåva av SBF 120:8.

Start för arbetsgruppen: 2025
Planerad remiss: 2025
Planerad publicering: 2025

SBF 115:2 Regler för koldioxid

Regelverket ses övre i dess helhet och anpassas till kommande standard för koldioxid prEN 17966 som planeras publiceras under 2024. SBF 115:3 kommer att komplettera kraven i kommande SS-EN 17966. Arbetet kommer utföras av Brandskyddsföreningen utan någon arbetsgrupp och förankras i regelgruppen gassläck och remissas därefter. Normerna för behörig ingenjör gassläck eller anläggarfirma gassläck förväntas inte beröras till följd av detta.

Start för arbetsgruppen: 2024
Planerad remiss: 2024/25
Planerad publicering: Q1 2025

SBF 500:4 Regler för gassläcksystem

Regelverket ses övre i dess helhet och anpassas till den kommande reviderade utgåvan av SS-EN 15004-1 som planeras publiceras under 2024/25. Arbetsform ej fastställd

Start för arbetsgruppen: 2025
Planerad remiss: 2025
Planerad publicering: 2025

SBF 2004:1 Norm brandprojektör

Brandskyddsföreningen genomför just nu en översyn av behovet av denna norm och har dialog med olika intressenter som direkt påverkas.

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

Regelverket ses över i dess helhet och samordnas med kommande föreskrifter från Boverket. En arbetsgrupp med olika intressenter arbetar med att ta fram ett förslag på ny utgåva av SBF 504:2.

Start för arbetsgruppen: Q1 2024
Planerad remiss: Q3 2024
Planerad publicering: Q4 2024

SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats

Regelverket ses över i dess helhet och samordnas med kommande föreskrifter från Boverket samt gällande föreskrifter från arbetsmiljöverket. Arbetsform ej fastställd för den nya utgåvan SBF 505:2.

Start för arbetsgruppen: Q4 2024
Planerad remiss: 2025
Planerad publicering: 2025

Pågående arbeten med nya normer och regler

SBF 2026:1 Norm Behörig Elkontrollant fortlöpande kontroll elanläggningar

Syftet med normen är att ange en miniminivå på den kompetens en elkontrollant ska inneha som utför riskbedömningar, upprättar rutiner och genomför kontroller som är en del i den fortlöpande kontrollen på elanläggningar enligt kraven i ELSÄK-FS 2022:3

Syftet och målsättningen är att normen ska bidra till att förebygga person- och egendomsskador som kan uppstå på grund av brister och fel i en elanläggning samt att reducera antal driftavbrott. 

Start för arbetsgruppen: Q1 2023
Planerad remiss: Q4 2023
Planerad publicering: Q2 2024

Se även