/ Normer & Riktlinjer / Remisser

Remisser

Remissförslag

2019-05-15 Regler för boendesprinklersystem SBF 501:2

2019-04-24 Remissutgåva Brandsäker byggarbetsplats med regler och checklistor

2019-04-24 Följebrev Brandsäker byggarbetsplats med regler och checklistor

Svarsblankett Brandsäker byggarbetsplats med regler och checklistor

Remissvar

2019-04-30 Remissvar Brandskyddsföreningen avseende betänkandet skogsbränder sommaren 2018

2019-04-01 Remissvar på nya föreskrifter om hållande av hundar och katter (Dnr: 5.2.17-7727/17)

2019-03-25 Remissvar MSB 2019-02962, Förslag till vägledning för eldningsförbud

2019-03-08 Remissvar - Arbetsplatsens utformning - Brandskyddsföreningen

2019-03-07 Remiss 2018-01915, Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

2019-02-27 Remissvar Länsstyrelsen Jämtlands förslag på modell för organisering av eftersläckning

2018-12-14 Remissvar avseende MSB:s förslag för stärkt arbete mot hem- och fritidsolyckor

2018-11-01 Brandskyddsföreningens remissvar till Regeringskansliets betänkande; SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst

2018-10-15 Brandskyddsföreningens remissvar till Justitiedepartementets promemoria Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20)

2018-08-31 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

2018-08-31 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s förslag till föreskrifter om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE) samt ändring av MSBFS 2010:4

2018-08-31 Brandskyddsföreningens remissvar till Naturvårdsverket förslag till vägledning om föreskifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

2018-08-31 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s ändrade föreskrifter om farligt gods på järnväg (RID-S)

2018-06-26 Brandskyddsföreningens remissvar till Boverkets förslag på ändringar i EKS, kap. 1.1.2, Tillämpning av SS-EN 1991-1-2 Termisk och mekanisk verkan av brand

2017-04-06 Brandskyddsföreningens remissvar till ändring av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

2018-05-08 Brandskyddsföreningens remissvar till Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd

2018-03-28 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s förslag till föreskrifter om att upphäva Sprängämnesinspektionens föreskrifter om Gasapparater

2018-04-09 Brandskyddsföreningen med Lantbrukets Brandskyddskommittés remissvar till Jordbruksverkets nya föreskrifter om hästhållning

2017-12-18 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s föreskrifter om aerosolbehållare

2017-09-01 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s förslag till föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

2017-11-01 Brandskyddsföreningens remissvar till MSB:s förslag till föreskrifter om hantering av brandfarlig vätska