/ Normer och regelverk / Regler och normer – vad är vad?

Regler och normer – vad är vad?

Utrymningsvägskylt i taket

Vad är skillnaden mellan regler, normer, handböcker, rekommendationer, och standarder? Vi reder ut begreppen.

Syftet med att ta fram normer, regler, handböcker och rekommendationer är att möta det behov som finns av en gemensam beskrivning av utförande och egenskaper för de produkter, kompetensprofiler, företag eller installationer som reglerna rör samt att göra utförandet jämförbart mellan till exempel två olika installationer.

Vi tar både fram egna dokument och påverkar framtagandet hos andra regelskrivare, såväl myndigheter som organisationer.

De begrepp vi använder

SBF-regler 

SBF-regler är en beskrivning av lämpligt utförande av projektering, installation, underhåll eller besiktning av en brandskyddsanordning, exempelvis brandlarm eller vattensprinkler. Regler kan också beskriva krav på utformning av byggnader för vissa verksamhetstyper eller krav på tillhandahållna tjänster. Regelverket beskriver alltid hur något ska utföras. Regler underlättar vid upphandling och när avtal ska skrivas eftersom det blir tydligt vad som förväntas ingå i leveransen från leverantör till beställare. 

SBF-normer 

En norm är en kravspecifikation mot vilket certifiering av företag, personer eller produkter utföras. Certifikat utfärdas normalt av ett oberoende tredjeparts certifieringsorgan. Normen beskriver vad som ska vara uppfyllt för att certifikat ska kunna utfärdas. Samtliga krav i en norm förväntas vara uppfyllda under hela giltighetstiden för certifikatet. Exempel på certifieringar är anläggarfirma, besiktningsfirma eller behörig ingenjör.

Handböcker

En handbok ger vägledning till hur lagar, föreskrifter, regler och liknande kan tolkas och tillämpas. En handbok kan även ge exempel på lösningar eller ge råd på lämplig utformning eller nivå. Handboken utgår ifrån gällande lagar och myndighetsföreskrifter men kan även ge vägledning till en ännu bättre utformning av brandskyddet än samhällets lägsta acceptansnivå.

Rekommendationer 

En rekommendation är ett tydligt ställningstagande och information om sakliga eller verifieringsbara egenskaper för till exempel en produkt, installation eller tjänst. Rekommendationer används även som begrepp inom Lantbrukets brandskyddskommitté (LBK) för lämpligt utförande, motsvarande regler.

Standarder 

Standarder används för dokument som publiceras av SIS, SEK och andra erkända standardiseringsorganisationer. Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, till exempel i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar. Brandskyddsföreningen deltar aktivt i standardiseringsarbetet i olika kommittéer.

Se även