/ Normer och regelverk / Certifieringsorgan

Certifieringsorgan

Certifiering och certifikat

För många byggnader är installationen av brandlarm-, utrymningslarm- och sprinkleranläggning en förutsättning för att uppfylla kraven i boverkets byggregler. Försäkringsgivaren kan även ställa särskilda villkor för brandlarm- och sprinkleranläggningen samt krav på årliga besiktningar för att försäkringen ska gälla. Med andra ord blir många anläggningar en förutsättning för personskyddet och egendomsskyddet i en byggnad. Anläggningen ligger vilande tills den dag ett brandtillbud uppstår. Vid ett brandtillbud måste samhället och kravställare kunna lita på att anläggningen fungerar som planerat. Målsättningen är att den höga tillförlitligheten ska uppnås genom certifierade personer, företag och produkter.

Certifieringsorganens uppgift

Certifieringsorganen är en viktig länk i kedjan för den struktur som finns inom normområdet. Uppgiften för certifieringsorganen är att bedöma om en anläggarfirma kan installera anläggningar som har hög förmåga och tillförlitlighet över tid och att en besiktningsfirma kan utför korrekta objektiva besiktningar. En kravställare, beställare eller försäkringsgivare ska kunna lita på alla utfärdade certifikat oavsett certifieringsorgan. Certifieringsorganen utför årliga revisioner och kontroller av personer och företag för att verifiera att kraven i respektive SBF-norm fortlöpande uppfylls. Certifieringsorganens revisioner och kontroller ska dels ske på ordinarie arbetsplats men även genom platsbesök på installationer eller vid besiktningar. Ett certifikat kan alltid dras in om certifieringsorganet upptäcker brister i förhållande till ställda krav i SBF-norm.

Krav på certifieringsorgan

Höga krav ställs på certifieringsorgans förmåga att kunna bedöma om personer, företag och produkter uppfyller kraven i respektive SBF-norm. Det är certifieringsorganen som beslutar om utfärdande av certifikat, ett dokumenterat bevis över personlig kompetens eller företagets förmåga att leverera kvalitetssäkrade tjänster och anläggningar.

Brandskyddsföreningens norm SBF 2021 Krav certifieringsorgan som trädde i kraft 2019-05-01 anger en lägsta kvalitetsnivå på certifieringsorganets organisation, personal och certifieringsprocesser. Målsättningen är att alla certifieringsorgan utför likvärdiga bedömningar och revisioner med tillfredsställande kvalitet för att säkerställa att certifierade företag, personer och produkter upprätthåller en hög nivå och därmed bidra till ökad brandsäkerhet.

Några exempel på krav ur normen;

  • Krav på ackrediteringar från SWEDAC inom relevanta område
  • Krav på opartiskhet och oberoende
  • Dokumenterade processer för förtags-, person- och produktcertifiering
  • Rutiner för beslut om utfärdande av certifikat
  • Krav på lägsta tid för genomförande av en revision
  • Krav på genomförande av byte av certifieringsorgan
  • Krav på tillsvidareanställd personal
  • Krav på kompetens och erfarenhet för olika roller
  • Krav på lägsta ansvarsförsäkring och inga skatteskulder
  • Krav på hållbarhetsarbete och ständiga förbättringar

Brandskyddsföreningen kontrollera årligen att certifieringsorganen uppfyller kraven. Detta visas genom ett tillstånd som Brandskyddsföreningen utfärdar.

Se även