/ Brandsäkerhet / Vätgas

Vätgas

Intresset för vätgas ökar kraftigt i samhället. Så kallad grön vätgas, det vill säga vätgas som har producerats med förnybar energi, kan nämligen vara en nyckel till minskade utsläpp från bland annat industrier, transporter och fastigheter. Detta genom att den kan användas som energi i bränsleceller och för lagring av energi. Men i takt med det ökade intresset ställs allt fler frågor kring säkerheten vid hanteringen av den brandfarliga gasen.

Stora förhoppningar på vätgas för klimatomställningen

Nationella vätgasstrategin

Vätgas kan vara en mycket miljövänlig energibärare och kommer sannolikt att ha en avgörande roll i omställningen till en fossilfri tillvaro. För detta behövs en omfattande elektrifiering varav en stor del av elen ska användas för att producera vätgas till industrin och transportsektorn. Enligt beräkningar kommer detta innebära mer än en fördubbling av elbehovet.

Den 26 november 2021 publicerades den nya nationella vätgasstrategin som överlämnades från Energimyndigheten till regeringen. Strategin är efterlängtad och bör omsättas i praktik omedelbart enligt bland andra Brandskyddsföreningen, Energiföretagen och Energigas Sverige. Brandskyddsföreningen och Energiföretagen gjorde ett gemensamt pressmeddelande i frågan. Läs pressmeddelandet här

Förslaget till den nationella vätgasstrategin finns på Energimyndighetens hemsida.

Snabbt ökande intresse och behov

Vätgas har hittills mest använts inom industrin. Men nu ökar intresset snabbt även från kommuner och transportsektorn, mindre företag, fastighetsägare och villaägare. Men liksom för alla andra bränslen finns risker som behöver hanteras.

Användningen av vätgas börjar nu också spridas brett i samhället. Till exempel för att lagra energi från solceller och vindkraft, för att värma upp bostäder och fastigheter, till transporter och personbilar. Många kommuner vill börja använda vätgas för att på sikt kunna fullgöra sina kommunala plikter fossilfritt. Men vägledning om hur vätgasanläggningar ska utformas och samordnade säkerhetsregler släpar efter.

Brandskyddsföreningen vill ha nationella regelverk för brandsäkerhet snarast

Brandskyddsföreningen har under 2021 varit aktiv i frågan om vätgas främst ur en säkerhetssynpunkt. Vi anordnade ett seminarium i digitala Almedalen i juli 2021 på temat. Läs mer och se seminariet här

Vi har även initierat samverkan med representanter från industrin, forskning, myndigheter och branschorganisationer med syfte att påverka regeringen att snarast ta fram nationella säkerhetsregler. Brandskyddsföreningen anser att regeringen skyndsamt bör ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram de nationella säkerhetsregler som saknas idag och samordna med annan relevant lagstiftning.

Globalt intresse för vätgas

Det finns flera skäl till det växande globala intresset. Vätgas har väldigt många möjliga användnings­områden och ses som en möjliggörare för att uppnå en ren, säker och ekonomiskt hållbar energi­försörjning. Läs mer i Tidningen Energi

EU:s vätgasstrategi

Som en del av den europeiska gröna given och omställningen till en klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi senast 2050 presenterade EU-kommissionen i somras en strategi för vätgas. Vätgas kan bidra till att fasa ut fossila bränslen och ge energi till sektorer som inte lämpar sig för elektrifiering. EU-kommissionens strategi är ämnad att bana väg för ett europeiskt ekosystem för vätgas 2050. Hur ska detta omsättas i praktiken? Vad tycker svensk fordonsindustri och kraftsektorn om EU-kommissionens strategi och vad är deras förväntningar? Läs mer om vätgas och EU-strategin på Energimyndighetens hemsida.

Se även