/ Brandsäkerhet / Byggsektorn

Byggsektorn

En sida av en träbyggnad

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig.

Oavsett vilken roll du har inom byggsektorn kommer du att komma i kontakt med frågor kring brand. 

Är du byggherre?

Du som är byggherre är ansvarig för att den färdiga byggnaden uppfyller gällande lagar och regler. Samtidigt är du också ansvarig för brandskyddet på byggarbetsplatsen under byggtiden. Krav kring brandskydd i byggnader finns i Boverkets byggregler (BBR). Som byggherre kan du anlita en brandkonsult som tar fram vilka krav som ställs på brandskyddet i byggnaden. Brandskyddet ska finnas med i handlingarna som redovisar hur byggnaden ska uppföras.

När en byggentreprenör anlitas delegeras ofta säkerheten på arbetsplatsen till den personen – det är viktigt att uppgifterna som entreprenören ska ansvara för är tydliga. 

Är du byggentreprenör?

Som byggentreprenör är du ansvarig för brandsäkerheten på byggarbetsplatsen. Till det hör exempelvis säkerställandet av möjlighet till utrymning, placering av handbrandsläckare och skydd mot uppkomst av brand. Om det finns flera entreprenörer på en byggarbetsplats måste de alla vara informerade om brandsäkerheten. Alla som arbetar på byggarbetsplatsen ska veta tillräckligt mycket om brandsäkerheten – hur de ska agera för att en brand inte ska uppstå och hur de ska utrymma eller släcka om det börjar brinna. Ofta krävs det både skriftliga ordningsregler och säkerhetsgenomgångar. Tänk på att dessa kan behöva förekomma på flera språk.

Boverkets byggregler

Det är också viktigt att bygga enligt Boverkets byggregler så att den färdiga byggnaden fullgör reglerna. Både du som byggentreprenör och underentreprenören ska kunna redovisa hur ni byggt så att det framgår hur kraven uppfyllts. I de flesta fall besiktigar en brandsakkunnig det färdiga brandskyddet och intygar om byggreglerna uppfylls.

För dig som arbetar på en byggarbetsplats är det viktigt att du tar del av den gällande säkerhetsinformationen så att du vet vilket ansvar du har.

Se även