/ Brandsäkerhet / Byggsektorn / Hållbart brandskydd i höga trähus

Hållbart brandskydd i höga trähus

Ett hörn av en byggnad

Höga trähus – trendigt, snyggt och klimatsmart men hur brandsäkert är det?

Vi strävar efter att bygga ett hållbart samhälle, där byggnader och verksamheter fungerar i samklang med samhället och miljön. Byggnader klimatanpassas och byggs med miljövänliga material och som en del i den utvecklingen byggs allt fler trähus. Runtom i Sverige planerar kommuner och byggbolag höghus i trä, på vissa håll hela kvarter av trähus. Samma entusiasm möter vi i stora delar av övriga världen. Men kan höga trähus byggas tillräckligt brandsäkra?

Historien har inte övertygat oss om att trähus kan uppföras brandsäkra. Stora bränder i träbebyggelse har inträffat både långt bak i historien så väl som i modern tid. Fram till 1994 var det inte tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar på grund av brandrisken. Men nya träprodukter och byggtekniker gör det möjligt att bygga stora och höga trähus som har hög brandsäkerhet. Idag kan höga trähus byggas så att de uppfyller våra funktionsbaserade byggregler, där brandsäkerhet främst handlar om att trygga människors säkerhet. Vi på Brandskyddsföreningen håller med om att människors säkerhet ska prioriteras – men vi vill också att brandskyddet långsiktigt ska skydda våra hus. Brandskydd som skyddar egendom är i mycket liten omfattning föreskrivet i Boverkets byggregler. Ett högt trähus som skadas mycket vid en brand innebär stora kostnader, långvarig påverkan för de berörda och påfrestning för miljön – det är inte hållbart.

Vi vet mycket om trä och hur det brinner, men vi har mycket att lära om nya trämaterial och nya byggmetoder, där det fortfarande finns utmaningar för brandsäkerheten. Den största utmaningen är naturligtvis att trä brinner. I ett hus med stomme av trä finns det, enkelt uttryckt, mer som brinner än i byggnader med en obrännbar stomme. När trä brinner bildas ett förkolnat skikt över den intakta oskadade träkärnan. Den förkolnade ytan skyddar träet under mot antändning och saktar ner branden. Men träet under fortsätter ändå att brinna. Kollager faller ofta av vid en brand, då exponeras nytt trä som kan antändas. Det är viktigt att veta, för tyvärr finns det företrädare inom träbyggnadsbranschen som hävdar att trä inte brinner.

Även för infästningar och förband mellan byggnadsdelar finns det svagheter vad gäller brandsäkerhet och för lite kunskaper om hur de reagerar vid brand. Styrkan hos förbanden minskar redan vid ganska låga temperaturer och bärförmågan kan därmed minska tidigt i en brand.

Utmaningar för räddningstjänsten

Räddningstjänsterna i Sverige är bland de bästa i världen på att släcka rumsbränder, men är inte lika väl rustade att handskas med konstruktionsbränder. När en brännbar konstruktion fattar eld kan vi aldrig vara säkra på hur länge det brunnit. Även om det går att evakuera huset kan rasrisken medföra att räddningstjänsten inte kan gå in och släcka och då går hela huset förlorat. Samhällskostnaderna i ett sådant scenario riskerar att snabbt skjuta i höjden.

En annan svårighet är vindsbränder, som också är svåra för räddningstjänsten att komma åt och släcka. En ganska vanlig metod som används om vindsbjälklaget är i betong är att låta den lätta konstruktionen på vinden brinna av. Det fungerar inte om vindsbjälklaget är i trä. Risken för brandspridning neråt i byggnaden och vattenskador från släckvattnet är då alldeles för stor.   

Möta utmaningarna

Forskning och kunskapsutveckling för att möta utmaningarna för brandsäkerheten i höga trähus pågår runtom i världen. Några av de pågående studierna återfinns nedan.

  • Via Brandforsk pågår forskningsprojektet Brandskydd i flervåningsträhus:

http://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/pagaende_projekt

  • Via NFPA (National Fire Protection Association) pågår forskningsprojektet Fire Safety Challenges of Tall Wood Buildings - Phase 2:

http://www.nfpa.org/news-and-research/resources/fire-protection-research-foundation/current-projects/fire-safety-challenges-of-tall-wood-buildings-phase-2

  • Rapport Fire Safety Challenges in Tall Wood Buildings från Fire Protection Research Foundation:

http://www.nfpa.org/news-and-research/archived/fire-resistance/fire-safety-challenges-of-tall-wood-buildings

  • Webbinarium Fire Safety Challenges in Tall Wood Buildings från NFPA (National Fire Protection Association):

https://www.youtube.com/watch?v=7FTC5rqd-KQ

Se även