/ Brandsäkerhet / Hotell

Hotell

En säng

Sover dina gäster tryggt om natten? Genom att certifiera ditt hotell med Brandskyddat hotell® eller Väl brandskyddat hotell® visar du att du tar brandskydd på stort allvar.

Det brinner cirka 100 gånger per år på hotell och pensionat i Sverige, vilket innebär en brand var fjärde dag. Samhället ställer extra höga krav på brandskyddet på hotell och räddningstjänsterna gör regelbundet tillsyn för att kontrollera att kraven uppfylls. Men det är svårt att få överblick över vilket brandskydd som krävs för att hotellet ska uppfylla lagens krav och de allmänna råd som finns. Därför har vi tillsammans med Visita och i dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram certifieringen Brandskyddat hotell®.

Certifieringen ger en tredjepartsverifiering av att hotellen följer samtliga lagkrav.

Trygghet med certifiering

När ditt hotell uppfyller normen i certifieringen kan du känna dig fullständigt trygg med att du har gjort allt som lagen kräver för att förebygga eller minska konsekvenserna av en brand. Ledningen är engagerad och ansvarstagande, brandskyddsorganisationen fungerar tillfredsställande, personalen har en bra beredskap, det byggnadstekniska brandskyddet är på plats och kontrollen av brandskyddet är fullgod.

Brandsäker arbetsplats

Certifieringen Brandskyddat hotell® är en heltäckande märkning vilket betyder att när hotellet uppfyller kraven för certifiering har det ett fullgott brandskydd och kommer även att klara tillsynen från räddningstjänsten utan anmärkningar.

Med ett certifierat hotell sover dina gäster tryggare än hemma och medarbetarna har en brandsäker arbetsplats där de vet att de kan klara av att hantera en situation om det värsta skulle hända.

Se även