/ Brandsäkerhet / Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor

Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i samhället.

Alla kemikalier är omgärdade av regler eftersom samhället behöver ha en särskild kontroll för att förhindra olyckor och andra negativa effekter. Både yrkesutövare och privatpersoner är skyldig att följa dessa regler. Exempelvis kan tillstånd från kommunen behövas. För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga.

Lagar och regler

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har sedan ett antal föreskrifter. 

Utöver SFS 2010:1011 finns det andra viktiga regler som också måste följas vid kemikaliehantering, till exempel arbetsmiljölagen med föreskrifter, miljöbalken och CLP-förordningen.

Några termer och vad de betyder:

  • Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar samt explosiva föremål.
  • Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck av 101,3 kPa.
  • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger +100 °C.
  • Brandreaktiva varor är energetiska eller oxiderande ämnen som föreskrivits av MSB som brandreaktiv. Hittills innefattar detta en ämnesgrupp och fyra ämnen.
  • Tillstånd och tillsyn är de sätt som kommunen kan kontrollera vem, var, mängder av och hur de brandfarliga eller explosiva varorna hanteras.
  • Föreståndare är den person som tillståndshavaren har utsett som ansvarig för att en verksamhet är säker vad gäller hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Genom vår utbildning Brandfarliga varor - föreståndare ska du kunna verka som föreståndare. 

    I vår handbok Föreståndare brandfarliga varor – kompetens, ansvar och arbetsuppgifter hittar du mer information om vad som ingår i rollen.

Se även