/ Brandsäkerhet / Transport

Transport

Tågräls

Transport sker idag på många sätt – i luften, på land, till sjöss och via järnväg. Oavsett fraktsätt är brandskyddsarbetet en viktig del av riskhanteringen.

Brand kan uppstå till följd av tillbud såsom olyckor, utsläpp/läckage men kan i många fall förebyggas med rätt kunskap och rutiner.

Riskerna och förutsättningarna vid brandbekämpning skiljer sig kraftigt åt mellan olika transportsätt. I riskbedömningen bör du ha skillnaderna kring person- och godstransport i åtanke. Det är viktigt att du har hög riskmedvetenhet kring godstransporter av brandfarliga och explosiva varor, eller på annat sätt farliga ämnen. Brand och olycka i samband med sådan last kan få stora konsekvenser på egendom och miljö. För dig som arbetar med transporter är det också bra med kunskap kring vilka internationella lagar och föreskrifter som råder.

Transportnäringen strävar naturligtvis efter att varor ska vara i rörelse och komma fram till slutdestinationen i rimlig tid. Av logistiska skäl har det emellertid blivit allt vanligare med mellanlager. Dessa ingår i transportkedjans brandskyddsproblematik och du bör ha kännedom om vilka tillstånd som krävs kring mellanlager. Frågor kring byggnadstekniskt brandskydd kan bli transportföretagets ansvar.

Utöver ovan nämnda områden arbetar vi med restvärderäddning och miljöräddning i händelse av olycka. Det gör vi på uppdrag av våra avtalspartners inom försäkringsbranschen. Läs mer om vår restvärderäddningsverksamhet