/ Brandsäkerhet / Flyktingboenden

Flyktingboenden

Person fotad bakifrån

Här kan du som arbetar på, driver eller planerar att upprätta ett flyktingboende ta del av vår vägledning och webbaserade utbildning om brandsäkerhet på flyktingboenden.

I takt med den snabbt ökande flyktingströmmen från det krigshärjade Ukraina förbereds fler flyktingboenden för att ta emot alla som kommer till Sverige. Migrationsverket har gett landets samtliga länsstyrelser i uppdrag att inventera möjligheter till boende för flyktingar som kommer från Ukraina.

Flera miljoner personer har hittills lämnat Ukraina som en följd av kriget, de flesta har flytt till de västra och södra grannländerna, men också till andra europeiska länder. Det har skapat ett stort behov av boenden för flyktingar, men i nuläget räcker inte boendena till och Migrationsverket är i full gång med att upphandla nya bostadsplatser.

Genom åren har också flera boenden utsatts för brandattentat, anlagda bränder och olyckor med brand till följd. Det har skapat osäkerhet hos många berörda, inte minst vad gäller brandskyddet i boendena. Därför tog Brandskyddsföreningen fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning för flyktingboenden redan 2015. Nu har vägledningen uppdaterats och utbildningen kommer också att ses över inom kort.

Brandsäkerhet på asyl- och flyktingboenden

Vägledning

Vägledningen vänder sig till dig som driver eller planerar att upprätta ett flyktingboende. Vägledningen beskriver övergripande hur lagstiftningen kring brandskyddet ser ut och hur man förhåller sig till den. Vägledningen förklarar bland annat hur handläggningsordningen för bygglov ser ut och vart man vänder sig för att säkerställa brandskyddet på ett flyktingboende.

Till vägledningen >

Utbildning

Utbildningen om grundläggande brandskydd riktar sig i första hand till dig som arbetar på flyktingboenden. Det är en cirka 20 minuter lång utbildning som riktar in sig på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap att förmedla vidare till de boende.

Till utbildningen >

Våra bästa råd till dig som driver eller planerar att upprätta ett brandsäkert flyktingboende:

  • Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få reda om det krävs bygglov och vilka andra förutsättningar som gäller.
  • Anlita en brandkonsult. Brandkonsulter är specialister på att projektera brandskydd. De kan hjälpa dig med till exempel brandskyddsbeskrivningar och ge råd om olika alternativa lösningar för brandskyddet.
  • Ta kontakt med din försäkringsgivare för att se över försäkringsskyddet.
  • Utse en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige kan upprätta brandskyddsregler och se till att brand- och utrymningssäkerheten upprätthålls över tid.
  • Man kan också kontakta räddningstjänsten i kommunen som kan ge råd och stöd

SFI-utbildning

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial om brandsäkerhet i hemmet anpassat för SFI-elever (svenska för invandrare).

Utbildningsmaterial för SFI-elever >

Larmnumret 112

SOS Alarm har tagit fram en enkel 112-information som kan sättas upp på flyktingboenden där det står när man ska ringa 112 och hur man kan hjälpa operatören i ett 112-samtal. Skyltarna är på arabiska, dari, somaliska och engelska.

Här hittar du skyltar på olika språk >