/ Brandsäkerhet / Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods kallar man ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Farligt gods finns nästan överallt. Vi hanterar det i skolornas kemisalar, i sjukhusets operationssalar, på bensinstationer, i butiker, på transportfordon och i kök. Det kan vara ämnen som generar farliga ångor, till exempel t-sprit, färg och aceton, men det är också ämnen som är farliga för människor och miljö genom att de är explosiva, brandfarliga och giftiga.

Ansvar och skyldigheter

I alla organisationer som hanterar farligt gods ska det finnas en person som är ansvarig. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig, men ansvaret kan delegeras. På en skola kan kemiläraren ha ansvaret, på ett sjukhus säkerhetschefen och i en butik kan det vara en avdelningschef. Det är viktigt att du, i din roll, vet ditt ansvar och har den rätta kunskapen för att förhindra en olycka. Skulle en olyckan ändå vara framme måste du fatta rätt beslut och, vid behov, kommunicera med räddningstjänsten. Företag och organisationer som hanterar farligt gods behöver ofta ha en säkerhetsrådgivare, du kan läsa mer om det på MSB. 

Du ska också veta vilka skyldigheter som ställs på dig i arbetsmiljölagen.

Farligt gods - ett lätthanterligt uppslagsverk

Över 900 ämnen finns beskrivna i våra Farligt godspärmar med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfaror, hälsofaror, brandfara samt nödvändig märkning. Genom Farligt gods lär du dig hur du ska agera i förebyggande syfte, men du kan också snabbt få hjälp när det är riktigt bråttom. Hur ska jag göra när olyckan är framme? Vad behöver jag för skyddsutrustning? Är det risk för explosion? Farligt gods är ett lätthanterligt uppslagsverk uppdelat på fem pärmar.

Du kan även ta del av innehållet i dessa pärmar digitalt genom vår tjänst Farligt Gods Webb.

Se även