/ Brandsäkerhet / Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnaden Turning torso

Byggnadstekniskt brandskydd stöter du på varje dag utan att du kanske tänker på det. Allt brandskydd som är inbyggt i hus är nämligen byggnadstekniskt brandskydd.

Grunden för ett bra brandskydd är ofta det byggnadstekniska brandskyddet som framförallt regleras i Boverkets byggregler (BBR). Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagstiftningen och lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar också hur byggnaders brandskydd ska utformas.

De lagar som styr brandskydd är ofta inriktade på personskydd, det vill säga att människor i byggnader ska kunna utrymma utan att skadas om det börjar brinna. Om du vill skydda din egendom eller din byggnad från brand så måste du reglera och bestämma det själv.

Boverkets byggregler

Om du ska bygga nytt, bygga om- eller till så ska du alltid följa BBR. Kapitel 5 anger kraven för brandskyddet och är uppdelad i följande avsnitt:

 • Brandskyddets allmänna förutsättningar
 • Brandtekniska klasser
 • Utrymning
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Skydd mot brandspridning i byggnader
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • Räddningsinsatser
 • Brandskydd vid ändring

Byggnaders bärförmåga vid brand regleras i europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Verksamhetsklass och brandklass

För du ska kunna veta vilket byggnadstekniskt brandskydd som du ska ha i en byggnad så måste du först bestämma verksamhetens verksamhetsklass (Vk) och byggnadens byggnadsklass (Br).

Utrymmen i byggnader delas in i olika verksamhetsklasser beroende på:

 • om personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter
 • om personerna kan utrymma på egen hand
 • om personerna är vakna
 • om verksamheten har en förhöjd brandrisk

Byggnadsklasserna bestäms av:

 • våningsantal
 • byggnadsarea
 • verksamhetsklass 

Brandskyddsdokumentation

Det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation. I brandskyddsdokumentationen ska du kunna hitta hur allt byggnadstekniskt brandskydd är utformat i din byggnad. Förutsättningarna för brandskyddet och plan för skötsel och underhåll ska också finnas beskrivet i brandskyddsdokumentationen. De som projekterar brandskyddet och upprättar brandskyddsdokumentationer i byggprocessen är specialutbildade brandskyddskonsulter, ofta brandingenjörer.

Skötsel och underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet ska ingå i det sytematiska brandskyddsarbetet. Vilka kontroller och hur ofta kontrollerna ska ske bestäms av fastighetsägare och nyttjanderättshavare (hyresgäst) med stöd av brandskyddsdokumentationen.  

Se även