Föreståndare brandfarliga varor – kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Föreståndare brandfarliga varor - kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Denna handbok har utarbetats gemensamt av IPS Intressentföreningen för processäkerhet och Brandskyddsföreningen för att förtydliga de krav på kunskap och förmåga som ställs på en föreståndare för brandfarlig vara.

Enligt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) ska alla som har tillstånd att hantera brandfarliga varor ha en föreståndare för hanteringen. Det betyder att det i verksamheten ska finnas någon med både kompetens och befogenheter att vidta åtgärder för att skydda mot brand och explosion och därmed också säkerställa att verksamhetsutövaren bedriver verksamheten på ett säkert sätt.

Syftet med handboken är att förenkla för de ansvariga, såväl ledning som föreståndare, hur de ska ta sitt ansvar för verk­samheten. För den offentliga tillsynsverksamheten kan den hjälpa till att bedriva tillsyn på ett förutsägbart och likvärdigt sätt över hela landet.

Kraven i handboken grundar sig i gällande föreskrifter men ger en mer detaljerad bild och omfattande beskrivning än vad lagstiftningen ger. 

Handboken ersätter SBF 2014 Norm föreståndare. Den är framtagen av Brandskyddsföreningen i samarbete med IPS Intressentföreningen för processäkerhet.

Mer information om produkten