/ Flerbostadshus

Flerbostadshus

Detta blad vänder sig till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster som vill veta hur man kan förebygga brand och säkra en trygg utrymning vid brand.

Utrymningsvägar

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand, ska det finnas ett alternativ. I hus upp till åtta våningar är normalt trapphuset den ena utrymningsvägen, och ett fönster, där räddningstjänsten ska hjälpa till med utrymning med sin stegutrustning, kan vara den alternativa utrymningsvägen. För hus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids. För att komma in i trapphuset måste förutom lägenhetsdörren ytterligare en dörr passeras. Det är av största vikt att denna dörr mot trapphuset sluter tätt och är hel, att dörrstängaren fungerar på avsett vis och att låskolven griper tag i låsblecket. Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

Räddningsvägar

I vissa fall finns räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa räddningsvägar är ofta villkorade i byggnadslovet, och en förutsättning för att räddningstjänst överhuvudtaget ska kunna biträda vid en utrymning, eller utföra en brandsläckningsinsats om det skulle vara nödvändigt. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hållas fria från hinder samt under vinterhalvåret snöröjas.

Vindar och källare

  • Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.
  • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.
  • Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta.
  • God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet.Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Stäng brandanläggaren ute!

Brandtekniska installationer

En stor del av flerbostadsfastigheterna i landet har brandtekniska anordningar installerade. Dessa kan vara till exempel rökluckor eller fläktar för att möjliggöra brand- och rökgasevakuering från trapphus, källare och garage, eller stigarledningar för att underlätta vattentransport för räddningstjänsten vid insats. En kontroll av ovanstående installationer bör ske med återkommande intervall då man kontrollerar funktion, uppmärkning, eventuella skador eller åverkan. Ansvaret för att kontroll utförs åvilar fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Vad säger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. Ovanstående innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Se även