/ Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder

Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder

En röd stuga på en blommig äng
Foto: Shutterstock

Under vår och försommar ökar riskerna för markbränder. Torrt fjolårsgräs tar lätt eld och varje år inträffar flera bränder som sprider sig snabbt.

Risken för gräs- och markbränder skiftar med årstiden och var i landet du bor. Branden kan bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut. På våren är gräsbränder vanligast och under torra sommar- och höstmånader ökar risken för skogs- och markbränder.

Gräsbränder beror ofta på att någon tänder eld på gräset. Från medveten ”naturvård” till okynnes luntning omedveten om riskerna. Ska man elda gräs krävs det stor aktsamhet och noggranna förberedelse med avvattning och redskap för att begränsa eldens spridning. På bara någon minut kan vinden ändra sig så att elden sprider sig så fort att du omöjligt hinner släcka den.

Markbränder kan bero på många andra faktorer som blixtnedslag, tåginbromsningar, skogs- och markarbeten. Om en mark- eller skogsbrand råder i närheten bör du vidta åtgärder för att skydda tomten och huset mot branden. Om röken besvärar dig bör du gå in och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Skydda hus och tomt mot mark- och skogsbränder

Om det är vanligt med mark- och skogsbränder i området är det bra att vidta tidiga förebyggande åtgärder. De flesta mark- eller skogsbränder sprider sig genom flygbränder eller markbränder. Bränderna antänder hus genom att det finns brännbart material precis intill byggnaden. Eller genom att flygbränder och gnistor når in i byggnaden genom ventilationsöppningar eller andra springor.

En god regel för att skydda ett hus mot markbränder är därför att hålla avstånd till allt brännbart nära byggnaden – tänk på skyddsåtgärder från huset och utåt. Det är därför olämpligt att ha brännbart material närmare huset än någon meter. Den yttre skyddszonen bör vara upp till 30 meter från huset. Syftet är att undvika att glöd från branden landar nära huset och antänder material i direkt anslutning till byggnaden.

Det är ofta lättare att hindra brandspridning än att släcka en markbrand och det krävs mindre mängd vatten. Om du vill ha ett större slangsystem är det viktigt att ha tillräckligt med slang i en grövre diameter innan systemet sprids ut.

Råd och tips

Nedanstående råd är förslag på åtgärder som kan begränsa risken för antändning av ditt hus i samband med gräs- och markbränder. Beroende på husets läge och risken för bränder kan åtgärderna variera.

Tidiga förebyggande åtgärder

 • Ha stenplattor eller annat obrännbart material närmast huset.
 • Brandspridningen kan även hindras av gångvägar och uteplatser av obrännbart material.
 • Växtlighet:
  • Använd lågväxande örtartade växter i rabatter vid huset 
  • Undvik buskar och träd närmare än någon meter från fasaden
  • Undvik att ha träd med lågt hängande grenar nära huset
 • Installera ett bevattningssystem för gräsmattan. Detta kan kompletteras med sprinklerslangar en bit ut från huset.

Skötselåtgärder

 • Håll hängrännor fria från skräp och använd helst rännor i metall.
 • Kontrollera att takpannorna är hela och ligger rätt.
 • Kontrollera ventiler eller andra öppningar där flygbränder kan landa.
 • Ta bort torr vegetation som finns närmare än någon meter från huset.
 • Vattna gräsmattan – en grön välklippt gräsmatta brinner dåligt.

Åtgärder vid brand i närheten

 • Flytta bort brännbara utemöbler, grill och liknande från byggnaden.
 • Flytta bort ved och annat brännbart som finns i direkt anslutning till byggnaden.
 • Ha släckutrustning nära till hands. Val av släckutrustning beror på hur vattentillgången ser ut.

Lantbruk och hästverksamhet

Om du är lantbrukare eller har hästverksamhet behöver brandskyddet anpassas till dessa förhållanden. I försäkringsvillkoren ställs högre krav än vad som gäller för vanliga villor. Läs mer i Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendation 9.1 Halm och gräsbränning och 9.4 Skog.

Se även