/ Flerbostadshus

Flerbostadshus

Flera lägenhetshus och balkonger
Foto: iStock

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster i flerbostadshus kan förebygga brand på många sätt. Till exempel bör man se till att säkra utrymningsvägar, ha fungerande brandvarnare och kontrollera brandtekniska installationer.

Utrymningsvägar

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand ska det finnas ett alternativ. I flerbostadshus upp till åtta våningar är normalt den ena utrymningsvägen trapphuset och den andra kan vara ett fönster där räddningstjänsten hjälper till med utrymning via sin stegutrustning.

För flerbostadshus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids. För att komma in i trapphuset måste, förutom lägenhetsdörren, ytterligare en dörr passeras. Det är viktigt att denna dörr mot trapphuset sluter tätt och är hel, att dörrstängaren fungerar på avsett vis och att låskolven griper tag i låsblecket.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

Räddningsvägar

I vissa fall finns räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa räddningsvägar är ofta villkorade i byggnadslovet, och en förutsättning för att räddningstjänsten överhuvudtaget ska kunna bistå vid en utrymning, eller utföra en brand- och släckningsinsats om det skulle vara nödvändigt. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hållas fria från hinder samt snöröjas under vinterhalvåret.

Vindar och källare

Många anlagda bränder startar i källare, soprum, trapphus eller vindar.

  • Kontrollera därför att dörrar i anslutning till vindar och källare är stängda, de bör också hållas låsta.
  • Det är också viktigt att kontrollera vinds- och källarförråd så att dessa inte är överbelamrade, rensa regelbundet!
  • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får heller inte förvaras på vindar eller i källare.
  • Även gångar på vindar och i källare ska också hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.

Brandtekniska installationer

En stor del av flerbostadsfastigheterna i landet har brandtekniska anordningar installerade. Det kan till exempel vara rökluckor eller fläktar för att möjliggöra brand- och rökgasevakuering från trapphus, källare och garage eller stigarledningar för att underlätta vattentransport för räddningstjänsten vid insats.

En kontroll av ovanstående installationer bör ske regelbundet då man kontrollerar funktion, uppmärkning, eventuella skador eller åverkan. Ansvaret för att kontroll utförs vilar på fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Vad säger lagen?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Det innebär i korthet att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ansvar för att lagen efterlevs. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls.

Brandvarnare

Brandvarnare kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död. Se alltid till att det finns en fungerande brandvarnare i hemmet.

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har.

Webbutbildningen Brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar tar upp allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler. Utbildningen går bland annat igenom det systematiska brandskyddsarbetet samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör ha koll på.

Se även