/ Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

En medarbetare i Brandskyddsföreningens lokal ser över brandsäkerheten

Begreppet brandskyddsansvarig används inom olika branscher och verksamheter. Vi kan hjälpa dig så att du får rätt utbildning och kompetens för ditt uppdrag.

På sidan:

Vad innebär det att vara brandskyddsansvarig?

Varför kallas det brandskyddsansvarig och hur mycket ”ansvar” har man?

Finns det lagkrav på att det ska finnas en brandskyddsansvarig?

Vilken utbildning behöver en brandskyddsansvarig?

I videon berättar Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen, om varför en brandskyddsansvarig behövs på företaget.

Vad innebär det att vara brandskyddsansvarig?

Brandskyddsansvarig är ett begrepp som används för en roll i brandskyddsarbetet. I stora drag handlar det om att det behöver finnas en person i verksamheten som har fokus på brandsäkerheten och kan rapportera till ledningen hur arbetet fungerar. Vilka arbetsuppgifter det handlar om i detalj beror på vilken arbetsbeskrivning/delegering som har gjorts från arbetsgivaren. Det är viktigt att det görs en skriftlig delegering så att det blir tydligt vad som förväntas av rollen.

Varför kallas det brandskyddsansvarig och hur mycket ”ansvar” har man?

Begreppet brandskyddsansvarig beskrivs i det allmänna rådet, Systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Där står det följande ”Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.”

Att rollen kallas för brandskyddsansvarig innebär inte att den personen är ansvarig för allt som har med brandskyddet att göra. VD eller motsvarande har alltid det yttersta ansvaret och ofta finns det flera personer som har uppgifter i brandskyddsarbetet. Däremot har den brandskyddsansvarige, precis som alla anställda, ett ansvar för att utföra sina arbetsuppgifter.

Finns det lagkrav på att det ska finnas en brandskyddsansvarig?

Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att tolka hur kraven i lagen om skydd mot olyckor kan uppfyllas när det handlar om brandskyddsarbete. Ett allmänt råd erbjuder möjligheter att göra på ett annat sätt men då ska man kunna visa att man uppnår minst samma nivå av brandskydd som i det allmänna rådet. Därmed är det inte helt korrekt att säga att det är lagkrav på att det ska finnas en brandskyddsansvarig men arbetsuppgifter behöver fördelas och brandskyddsarbetet behöver samordnas. Det finns många olika namn som tillämpas på en sådan samordnande funktion som exempelvis brandskyddsledare, brandskyddskoordinator eller brandskyddssamordnare.

Vilken utbildning behöver en brandskyddsansvarig?

Alla som ska utföra en arbetsuppgift behöver ha tillräcklig kompetens, resurser och befogenheter. De grundläggande kunskaperna får man normalt genom utbildning. Behovet av utbildning kan variera beroende på brandriskerna och hur komplex verksamheten är.

Brandskyddsföreningen erbjuder tre nivåer av utbildningar som riktar sig till funktionen brandskyddsansvarig.

Nivå 1: Brandskyddssamordnare – SBA 

Utbildningen Brandskyddssamordnare är en endagsutbildning som riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig i en mindre verksamhet med få brandrisker. Den här utbildningen tillhandahålls genom våra lokala föreningar.

Nivå 2: Brandskyddskoordinator

Brandskyddskoordinator är en utbildning som genomförs under fem dagar. Utbildningen riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig i medelstora verksamheter. Utbildningen ger kunskaper i att hantera de vanligaste brandriskerna och ger en bra vägledning till var källorna till kunskap finns.

Nivå 3: Brandskyddsledare

Utbildningen Brandskyddsledare genomförs i fem veckoblock under perioden oktober till maj. Utbildningen riktar sig till dig som ägnar större delen av din arbetstid åt brandskyddsfrågor. I utbildningen fördjupar vi oss i allt från byggnadstekniskt brandskydd till riskhantering och organisatoriskt brandskydd.

Ingen av utbildningarna ovan kräver några förkunskaper.

Brandskyddsföreningen erbjuder även en webbutbildning i systematiskt brandskyddsarbete som är en introduktion i ämnet för den som behöver veta mer.

Se även