Brandskyddsdokumentation

Enligt Boverkets Byggregler BBR ska en brandskyddsdokumentation upprättas för byggnader vid ny-, om- och tillbyggnation. Den här handboken reder ut begreppen.

Beskrivning och dokumentation i byggprocessen. Enligt Boverkets Byggregler BBR ska en brandskyddsdokumentation upprättas för byggnader vid ny-, om- och tillbyggnation. Den här uppdaterade handboken reder ut begreppen kring de olika dokument som behöver tas fram i olika skeden av byggprocessen och ger en praktisk och lättfattlig beskrivning av hur dessa bör se ut.

I boken ges förslag på rubriksättning och exempel på sådant som bör redovisas under varje rubrik. Handboken fungerar på så sätt som en checklista och kan också användas vid framtagande av kontrollplaner för brandskydd. Handboken avslutas med två förslag till dokument; en brandskyddsbeskrivning avseende projektering för nybyggnad av ett flerbostadshus med två garageplan och en färdig brandskyddsdokumentation för en hyresgästanpassning av ett kontorsplan. Till dokumentationerna finns plan- och fasadritningar bifogade.

Innehåll

Brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning?
Systematiskt brandskyddsarbete
Bruksanvisning brandskydd
Byggprocessen
Ombyggnad och ändring
Sakkunnigkontroll
Brandskyddsdokumentationens innehåll
Processen för brandskyddsdokumentation
Exempel: Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

Mer information om produkten