Brandskyddsledare

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandskyddet! Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag.

Om utbildningen

Brandskyddsledare är vår mest omfattande brandskyddsutbildning framtagen för att tillgodose organisationers behov av fördjupad kompetens inom såväl byggnadstekniskt som organisatoriskt brandskydd. Utbildningen är den mest gedigna i sitt slag i Sverige och innefattar totalt fem veckor lärarledd undervisning. Det pedagogiska upplägget bygger på aktivt lärande, under hela utbildningen arbetar vi med verklighetsförankrade praktikfall som ger dig möjlighet att omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.
Här kan du se en video där vi presenterar utbildningen.

Syfte med utbildningen

Att förse organisationer och företag vars brandrisknivå p g a verksamhetens art, komplexitet eller storlek är medelhög till hög med gedigen, relevant och väl sammansatt kompetens inom brandsäkerhet.

Mål med utbildningen 

Efter genomgången utbildning har du förmåga att agera som den egna organisationens expert gällande brandskydd och självständigt axla ansvaret med att planera, organisera och följa upp detta.

Omfattning

Hela utbildningen genomförs under ett läsår och omfattar två terminer med totalt 200 lektionstimmar. Det finns även möjlighet att genomgå enstaka block, dela upp utbildningen eller påbörja utbildningen efter terminsstart. Kontakta Katja Kardeskog om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns.

Utbildningens olika delar

Utbildningen är uppdelad i två delar. Del 1 har fokus på brandtekniska frågor och del 2 har fokus på organisatoriska brandskyddsfrågor. Delarna är indelade i block. Totalt består Brandskyddsledare av fem olika block med djupdykning i olika teman. Varje block motsvarar en veckas lärarledd undervisning.

Vad innehåller utbildningen och vad lär du dig?

Urval av innehållet i Fire Safety Technical Cycle (del 1)

 • Introduktion brandkunskap och systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagar och regler
 • Ledarskap för brandskyddsledare
 • Brandsläckningsteknik
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskanalys och riskhantering

Efter del 1 av utbildningen ska du bl a kunna:

 • Utforma det byggnadstekniska brandskyddet utifrån lagkraven
 • Ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • Medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete
 • Ansvara för larm- och släckinstallationer

Urval av innehållet i Fire Safety Technical Cycle (del 2)

 • Systematiskt organisatoriskt brandskyddsarbete
 • Ansvarsfrågor
 • Insatsplanering
 • Krisledning
 • Revisionsmetodik
 • Projektledning
 • Försäkring

Efter del 2 av utbildningen ska du bl a kunna:

 • Organisera och planera brandskyddsarbetet
 • Medverka i organisationens krisledning
 • Planera, genomföra och följa upp brandskyddsutbildning
 • Utföra internrevision av brandskyddsarbetet

Här kan du läsa mer om innehållet i utbildningens olika block.

Hur genomförs utbildningen?

Varje block kräver aktivt deltagande under en arbetsvecka på heltid, antingen i klassrum, på distans via dator eller en kombination av dessa. Det tillkommer visst eget arbete mellan blocken, så som kortare förberedelseuppgifter och egna studier. I anslutning till block fyra och fem genomför deltagare individuella projektarbeten.

Certifiering och examination

Utbildningen certifieras av CFPA Europe. CFPA-E Fire Safety Technical Cycle (del 1) och Fire Safety Management Cycle (del 2). 

Examination

Del 1 av utbildningen examineras genom ett skriftligt examinationsprov. Del 2 av utbildningen examineras genom individuellt projektarbete.

För vem?

Dig som:

 • helt eller delvis ansvarar för brandskydd och/eller säkerhet inom din organisation
 • fungerar som expert eller rådgivare inom brandskydd för företag och organisationer
 • är riskingenjör eller underwriter på ett försäkringsbolag
 • är brandskyddskonsult
 • ansvarar för fastigheter

Förkunskaper

Fire Safety Technical Cycle (del 1)
Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha kännedom om vilka specifika brandrisker som finns i din verksamhet.

Fire Safety Management Cycle (del 2)
Inga särskilda förkunskaper krävs utöver grundläggande brandkunskaper, men det är en fördel att ha kännedom om tekniskt brandskydd och riskhantering.

Datum

Block 1: 4–8 oktober 2021
Block 2: 22–26 november 2021
Block 3: 31 januari –4 februari 2022
Block 4: 28 mars –1 april 2022
Block 5: 16–20 maj 2022

Format

Distans / Klassrum

Du kommer att kunna välja om du vill delta i klassrum, på distans via dator eller genom en kombination av klassrum och distans. Vissa moment kräver dock fysiskt deltagande på plats.
Det kommer även att vara möjligt att växla mellan deltagande i klassrum och på distans mellan de olika blocken.

Så länge pandemin pågår och restriktionerna påbjuder kommer utbildningen dock endast genomföras på distans. Vi uppdaterar löpande.

Kursledare

Ansvarig sakkunnig för utbildningen är Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen. Under veckorna håller ett tjugotal kursledare i olika lektioner. Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden och noga utvalda efter kompetens och bakgrund.

Pris

Pris för hela utbildningen, fem block:            149 500 kr exkl moms
Pris för del 1, block 1–3:                                    89 700 kr exkl moms
Pris för del 2, block 4–5:                                    59 800 kr exkl moms
Pris per block:                                                     29 900 kr exkl moms

Jag är intresserad av utbildningen, men vill ha mer information!Gör en intresseanmälan

Hämtar tillfällen