/ "Ju längre in i utbildningen jag kom, ju mer märkte jag hur pass bred och djup den var"

"Ju längre in i utbildningen jag kom, ju mer märkte jag hur pass bred och djup den var"

Jimmy Westin

Jimmy Westin, SHE Lead på Jacobs Douwe Egberts kafferosteri i Gävle och Bergen i Norge, har genomgått utbildningen ”Brandskyddsledare” hos Brandskyddsföreningen.

Vad innebär ditt jobb?

– Som SHE Lead ansvarar jag för att arbetet med säkerhet, hälsa och miljö bedrivs inom alla kravställningar som finns, både internt och externt. Min roll innebär en stöd- och expertfunktion till chefer inom organisationerna och jag sätter upp ramarna och följer upp arbetet. Jag utbildar chefer och medarbetare inom dessa tre områden och är även riskanalysledare, stabschef, internrevisor med mera. En viktig del i mitt arbete är att skapa en kultur där säkerheten för våra medarbetare, vår miljö och våra produkter kommer först.

Hur jobbar ni med brandsäkerhet på din arbetsplats?

– Ansvaret och utförandet av brandskyddet ligger på flera funktioner inom organisationen. Vi utbildar våra medarbetare i hur de kan förebygga och hantera bränder på sina egna avdelningar samt i sina hem. Vårt organisatoriska och tekniska brandskydd är byggt utifrån risk och det skyddsperspektiv som vi har. Vårt brandsäkerhetsarbete är integrerat i övrigt säkerhetsarbete. Om vi ska utgå från Boverkets Byggregler, BBR, och deras krav enligt vår verksamhetsklassning, så blir inte skyddet i den nivå som vi behöver ha för vår verksamhet sett utifrån ett helhetsperspektiv.

Vad tyckte du var mest intressant på utbildningen?

– Dialogen mellan deltagarna var både mest intressant och gav mig mest. Ska jag välja någon del av utbildningen så är det den om riskanalyser och kontinuitetshantering samt krishantering som faller mig mest i smaken och som ligger mig närmast om hjärtat.

Vad var det mest utmanande?

– Jag arbetar inte med att genomföra brandprojektering utan sitter oftast på beställare eller mottagarsidan och granskar dessa dokument. Att ta fram och genomföra beräkningarna i detalj var mest krävande samt komplext för mig och ökade förståelsen för arbetet. Jag har efter utbildningen kunnat vara mycket tydligare i beställningen men också kunnat ha en bredare dialog med projektören om de olika alternativ som finns.

– Det egna projektarbetet var också krävande att få ihop och samtidigt arbeta 100 %. Ett tips till samtliga nya deltagare är att påbörja arbetet i god tid och ta hjälp av tidigare deltagare som återfinns i nätverket Brandskyddsledarna (Nätverket Forum Brandsäkerhet, reds. anm.).

Hur var lärarna?

– Lärarna är alla mycket kompetenta och pedagogiska. Att det är lärare som arbetar med frågorna till vardags är ett stort plus.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Jag hade ett öppet sinne när jag påbörjade utbildningen. Ju längre in i utbildningen jag kom, ju mer märkte jag hur pass bred och djup den var! Utbildningen är enligt mig ett måste för att kunna arbeta som brandskyddsledare, oavsett bakgrund.

Vad var roligast med utbildningen?

– All interaktion mellan deltagare och lärare, både under lektionstid men också mellan blocken. Jag har fortfarande, ett år efter utbildningen, kontakt med flera deltagare. Avslutningsmiddagen var riktigt trevlig också, haha.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt yrke?

– På många sätt! Bland annat har jag nytta av all dokumentation från utbildningen, nätverket och möjligheterna som en genomförd utbildning för med sig när det kommer till möjligheten att växa och bidra till ökad kompetens inom hela sin organisation.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

– Definitivt! Oavsett din bakgrund eller om du ska arbeta eller redan arbetar som brandskyddsledare eller brandskyddsansvarig, så ska du gå denna utbildning.

Vilket är ditt bästa brandsäkerhetstips?

I hemmet: Ladda aldrig din mobila utrustning eller elsparkcykel obevakad eller när du sover. Träna med hela familjen kring hur ni ska agera när brandvarnaren går, men lika viktigt är att prata om att släcka ljuset när man lämnar rummet. Anlita alltid en behörig elektriker när ni ska dra ny eller förändra befintlig el i huset. Ha minst en brandvarnare per våningsplan och testa dessa varje kvartal och när ni varit bortresta en tid. En annan självklarhet är att ha en jordfelsbrytare installerad i huset.

På arbetsplatsen: Se till att du får information om vilka risker som finns på din arbetsplats, hur du som enskild medarbetare kan bidra till att minimera eller helt ta bort risken för brand samt hur du ska agera om brand uppstår. Det är viktigt att ta ett medarbetaransvar och kräva den informationen men också ibland ifrågasätta det som beskrivs. Detta gäller inte enbart brandsäkerhet utan också i till exempel arbetsmiljöfrågor i stort.

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2023-11-02

Se även