En förbättrad skadehanteringskedja: Explosioner

Kristoffer Wahter
Kristoffer Wahter arbetar som restvärdeledare och vet hur insatserna efter en explosion ska samordnas.

Explosioner förstör byggnader, kräver stort socialt omhändertagande och ökar otryggheten i samhället – och blir allt vanligare i Sverige. Restvärderäddning finns med i hela skadekedjan, oavsett vad som orsakat olyckan.


Explosioner har en stor påverkan på samhället och drabbar många människor. Efter två år av en nedåtgående trend i antalet explosioner i Sverige, ser trenden ut att snart brytas och läget försämras.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning företräder försäkringsbolag såväl som andra centrala aktörer, hjälper människor, och begränsar skador så långt det går. Kristoffer Wahter arbetar som restvärdeledare och vet hur insatserna efter en explosion ska samordnas:

– Det som är speciellt med explosioner är den komplexa miljön. Stora områden ska utrymmas och kräver stort socialt omhändertagande, dessutom måste husets hållfastighet säkerställas, allt samtidigt som det kan finnas risk för ytterligare explosioner.

De direkta följderna kan bland annat innebära tryckvågor som förstör fönster, värmeutveckling som leder till brand, eller annan påverkan på fastigheters konstruktion. Indirekt kan det kräva att riskbedömningar måste göras för hundratals människor.

– I en byggnad kan en explosion orsaka omfattande skador på fastigheten och alla andra byggnader runt omkring. Sprängkraften kan även slå ut vattenledningar, gasledningar och elen, och påverkar därmed många fler än endast de som bor i området, säger Kristoffer.

“Människorna kommer alltid i första hand”

En del av det akuta efterarbetet som restvärdeledare samordnar innefattar att sanera farliga partiklar, stoppa läckor och återställa el. Dessutom finns alltid människans behov att ta hänsyn till, som att ordna med ersättningsboende eller livsviktiga mediciner – allt i en farlig miljö.

– Vårt initiala fokus är att möta människorna, skapa en säker miljö och vidta åtgärder för att begränsa skadorna. Genom att samverka med inblandade samhällsaktörer kan vi bistå med allt från att bedöma hållfasthet och skador på fastigheter, till att skapa säkra zoner och utrymma stora områden, säger Kristoffer och fortsätter:

– Människorna kommer alltid i första hand. Explosioner utsätter så många personer för fara och skapar ett enormt informationsbehov. Därför hjälper vi till med att anordna flera informationsmöten i samverkan med bland annat räddningstjänst, polis och fastighetsägare. Explosioner skapar en enorm otrygghet såväl i närområdet som samhället i stort, och då är det viktigt att ta hela skadekedjan i beaktning.

Restvärderäddning – för en sammanhållen skadehanteringskedja

Se nästa:
"En förbättrad skadehanteringskedja: Oljeskador" >

Se även