/ Vårt arbete / Brandsäkert boende för alla

Brandsäkert boende för alla

Brandsäkert boende för alla illustration på en stad och en brandsläckare

Brandsäkert boende för alla har länge varit ett prioriterat mål för Brandskyddsföreningen och vi har nu arbetat fram en strategi baserad på omfattande kunskap från forskning och våra erfarenheter av folkbildning för brandsäkerhet.

Varje år inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbrän­der i Sverige vilka leder till stora skador för människor, egendom och miljö. Brandforsk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört stora forskningssatsningar på området bostadsbränder. Detta har gett oss bra kunskaper om problemati­ken och möjliga lösningar. De kunskaperna, tillsammans med flera av de forskare som arbetat med den, har ingått i skapandet av vår strategi.

I rapporten beskrivs strategin på djupet tillsammans med konklusioner från det vetenskapliga underlaget och detaljerade beskrivningar om insatser. Vi har också tagit fram en sammanfattande kortversion av rapporten där du snabbt får en överblick över strategin.

En kort sammanfattning av rapporten hittar du här
Vill du ta del av rapporten i sin helhet, se här

Mer information och frågor:

Har du frågor om rapporten, vänligen kontakta Mats Björs, generalsekreterare.

Se även