/ Fortlöpande kontroll

Fortlöpande kontroll

En mapp med EN och Brandskyddsföreningens logotyper

Här har vi samlat information om hur arbetet med fortlöpande kontroll går till. Att fortlöpande kontrollera sin elanläggning bidrar till att den förblir säker över tid. ​

Vad innebär fortlöpande kontroll?

Anläggningsinnehavare har ett ansvar att fortlöpande kontrollera att elanläggningen är säker. Det omfattar även all elektrisk utrustning som är ansluten till elanläggningen.

Syftet med kontrollerna är att upptäcka fel eller brister så att risken för skador på personer och egendom minskas. En del i ansvaret är att ta fram och dokumentera rutiner för vilka kontroller som ska genomföras. Dessa rutiner ska baseras på en riskbedömning av anläggningen. ​

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) finns närmare bestämmelser om vilka åtgärder som innehavare ska vidta kring den fortlöpande kontrollen.

Vem påverkas av föreskrifterna?

I första hand påverkas anläggningsinnehavare av dessa föreskrifter. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är innehavaren av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att fasta elinstallationer och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. ​

Även andra företag som exempelvis bistår med att göra riskbedömning, utför besiktningar eller åtgärdar brister påverkas av reglerna.​

Vem gör vad i processen?

Fortlöpande kontroll kan delas in en process i fyra steg. Se bild ovan för exempel på en övergripande beskrivning av innehåll i respektive steg.
(Klicka på bilden för att förstora den.)

  1. Göra riskbedömning ​
  2. Ta fram rutiner​
  3. Göra kontroller​
  4. Åtgärda brister​

​Innehavaren är ansvarig för att lagkrav och Elsäkerhetsverkets föreskrifter följs och genomförs på erforderligt sätt i processen. För att kunna ta fram rutiner krävs att det först görs en riskbedömning. Ta hjälp av en sakkunnig, till exempel någon av ENs besiktningsingenjörer. När rutinerna är upprättade och dokumenterade gäller det att följa dem. De dagliga rutinerna sköts vanligtvis av personalen själva, medan besiktning kräver en sakkunnig. ENs besiktningsingenjörer är auktoriserade i elbesiktning, När eventuella brister ska åtgärdas så krävs i flera fall en sakkunnig inom elinstallation. Vem som gör vad ska framgå i rutinerna. ​

Föreskrifterna och vägledning i sin helhet finns på Elsäkerhetsverkets hemsida. ​

Utbildning

Vi har tagit fram två utbildningar inom fortlöpande kontroll – en för dig som är innehavare av elanläggningar och en för dig som utför kontroller. Läs mer om utbildningarna nedan.

Fortlöpande kontroll – för innehavare av elanläggningar

Rutiner för fortlöpande kontroll – för dig som ska utföra kontroll och dokumentation

Intresseanmälan

Vill du få koll på din elanläggning och uppfylla myndighetskraven på fortlöpande kontroll? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan

Se även