/ Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Vi har ett 80-tal försäkringsbolag som är anslutna till vår revisionsbesiktningsverksamhet av elanläggningar. För försäkringsbolag innebär det en minskad risk för brand- och personskador som kan uppkomma genom fel i försäkringskundens elanläggning.

Vi samarbetar med försäkringsbolagens elbesiktningsmän som endast besiktar egna försäkrade lantbruk och hästverksamheter.

Revisionsbesiktningen medför även en minskad risk för maskinskador och driftavbrott hos försäkringskunden, vilket betyder lägre kostnader för både försäkringsgivare och försäkringskund.

Genom inloggning till vårt webbaserade objektregister, har samtliga försäkringsgivare som är anslutna till oss tillgång till anläggningsdata samt revisionsintyg (kvitto på att anmärkningar är rättade) och protokoll (noterade anmärkningar från den senaste revisionsbesiktningen) för samtliga anläggningar i registret. Undantag gäller sekretessbelagda anläggningar och anläggningar där organisationsnumret är detsamma som personnummer.

Information till försäkringsgivare som ännu inte är anslutna till vår verksamhet lämnas av vår kanslichef Bo Lundin, tel 08-588 474 74.

Mer om revisionsbesiktning

Försäkringsgivaren ska anmäla anläggningar som omfattas av besiktningsplikt till oss.

Därefter aviseras försäkringskunden om att kontrollen ska utföras på uppdrag av försäkringsgivaren. Försäkringskunden ska vid aviseringen välja en auktoriserad besiktningsingenjör för att utföra besiktningen som sker enligt våra anvisningar.

Besiktningsingenjören utfärdar ett protokoll och försäkringskunden har 12 veckor på sig från besiktningsperiodens sista dag att åtgärda eventuella fel och brister från kontrollen. Besiktningsingenjören har även möjlighet att märka ut anmärkningar som har så allvarlig karaktär att de åtgärads i samband med kontrollen eller måste åtgärdas senast 2 månader efter kontrollen sista dag.

När samtliga anmärkningar är åtgärdade utfärdas ett revisionsintyg med ett sista giltighetsdatum för den försäkrade anläggningen.

Aktuella besiktningshandlingar finns att tillgå via inloggning på Brandskyddsföreningens objektregister.

Se även