/ Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Penna och miniräknare

Drygt 70 försäkringsbolag är anslutna till vår revisionsbesiktningsverksamhet av elanläggningar. Verksamheten bidrar till att hålla nere skadekostnaderna för både försäkringsgivare och försäkringskund.

Revisionsbesiktning innebär en kontinuerlig uppföljning och kontroll av elanläggning. Genom att upptäcka och åtgärda brister i tid minskar vi risken för brand, person- och egendomsskador samt driftavbrott som kan uppstå på grund av fel i den försäkrade kundens elanläggning. Detta leder till säkrare elanläggningar och minskade kostnader.

Är ni intresserade av att ansluta ert försäkringsbolag? Kontakta oss på besiktning@brandskyddsforeningen.se

Mer om revisionsbesiktning

Försäkringsgivaren ska anmäla sina försäkrade anläggningar som omfattas av besiktningsplikt (se anvisning F200) till oss.

Därefter aviseras försäkringskunden om att kontrollen ska utföras på uppdrag av försäkringsgivaren. Försäkringskunden ska vid aviseringen välja en auktoriserad besiktningsingenjör för att utföra besiktningen som sker enligt våra anvisningar.

Besiktningsingenjören utfärdar ett protokoll och försäkringskunden har 12 veckor på sig från besiktningsperiodens sista dag att åtgärda eventuella fel och brister från kontrollen. Besiktningsingenjören har även möjlighet att kategorisera anmärkningar av allvarligare karaktär så att de åtgärdas i samband med kontrollen eller måste åtgärdas senast 2 månader efter kontrollen sista dag.

När samtliga anmärkningar är åtgärdade utfärdas ett revisionsintyg med ett sista giltighetsdatum för den försäkrade anläggningen.

Aktuella besiktningshandlingar finns att tillgå via inloggning i Brandskyddsföreningens objektregister.

Se även