/ Försäkringskund

Försäkringskund

Person utför kontroll av elsystem

I Bereko registrerar anslutna försäkringsbolag objekt för elrevisionsbesiktning.

Har du fått en avisering behöver du logga in i Bereko för att där kunna fullfölja hela besiktningsprocessen. Inga handlingar ska skickas in till Brandskyddsföreningen eller till ert försäkringsbolag.

Därför ställer försäkringsbolagen krav på elbesiktning

Vårt uppdrag från försäkringsbolagen är att arbeta skadeförebyggande och ansvara för att revisionsbesiktningar genomförs på anmälda försäkringsobjekt. 

Ladda ner broschyren (pdf)

Periodisk kontroll av elanläggning

Innehavare av starkströmsanläggning ansvarar för att anläggningen sköts på ett sådant sätt att den bibehåller en betryggande säkerhet mot skada på grund av el efter det att anläggningen är uppförd och övertagen.

Ladda ner faktablad om innehavarens ansvar (pdf)

Innehavarens ansvar och kontroll

Som innehavare av en starkströmsanläggning är du skyldig att sköta och kontrollera anläggningen så att den kan användas på ett betryggande sätt. I Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:3 regleras den kontroll som innehavaren ska utföra.

Ladda ner ELSÄK-FS 2022:3 Elsäkerhetsverkets föreskrift och allmänna råd (pdf)

Frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3

Vägledning för fortlöpande kontroll | Elsäkerhetsverket

Se även