/ Fortlöpande kontroll / Frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3

Frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3

Person antecknar något

Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om fortlöpande kontroll (ELSÄK-FS 2022:1-3) varav nr 3 gäller innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Vad innebär de nya föreskrifterna för innehavare av fastigheter/verksamheter samt ENs besiktningsingenjörer?

Vad innebär ELSÄK-FS 2022:3?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.

Varför gör Elsäkerhetsverket en uppdatering av föreskrifterna för fortlöpande kontroll?

Det har inte gjorts någon större revision av föreskrifterna sedan de trädde i kraft 2008. Dessutom bygger ELSÄK-FS 2008:1-3 i sin tur på ramföreskrifterna som beslutades redan 2004. Vissa regler har därför blivit omoderna eller annars obehövliga. Den tekniska och språkliga utvecklingen i branschen har också skapat ett behov av översyn av föreskrifternas innehåll.

När började den nya föreskriften att gälla?

1 december 2022.

Innehåller ELSÄK-FS 2022:3 nya krav gällande kontroll?

Ja, innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen samt dokumentera dessa rutiner enligt anvisningar i 6§.

Vem påverkas av föreskrifterna?

I första hand påverkas olika typer av anläggningsinnehavare av dessa föreskrifter. Även andra företag som exempelvis bistår med att ta fram rutiner för kontroll eller utför besiktningar åt anläggningsinnehavare påverkas av reglerna.

Om jag som innehavare av fastighet behöver hjälp med riskbedömning för att kunna ta fram rutiner eller att genomföra besiktning, vem kan jag kontakta?

Genom Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämndens tjänster får ni tillgång till ca 230 besiktningsingenjörer samt hjälp och stöd i detta arbete. 

Laddar
Se även