Sprinkler

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Andra typer av vattenbaserade släcksystem är t.ex. boendesprinkler eller vattendimma som i huvudsak fungerar på ett liknande sätt.

Sprinklersystem

Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut. Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda. Vattensprinkler kan användas för alla brandrisker och har mycket hög tillförlitlighet. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 120 och standarden SS-EN 12845 anger kraven för vattensprinklersystem

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerat för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg. Boendesprinklerhuvudena reagerar på värme, men de är alltid utformade för tidig aktivering och har en spridningsbild för att även väter delar av vägg. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 501 och standarden SS-EN 16925 anger kraven för boendesprinklersystem.

Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem som ofta benämns deluge-system. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssystem. System omfattas av SBF 120 och på Europanivå finns den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 114816.

Vattendimma är en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter. För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i vanliga sprinklersystem. Vattendimma kan användas till alla typer av bränder, men det är applikationsspecifika system, det vill säga att varje system måste vara provat och certifierat för den risk som man vill skydda. Vattendimsystem kan aktiveras med värmepåverkade glasbulber likt sprinklersystem, eller användas i delugesystem med öppna munstycken. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 503 och SS-EN 14972-1 anger krav för vattendimsystem.

Underhåll av sprinklerpumpar

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som det är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. I regelverket är det bland annat tydliga krav på provkörning varje vecka.

Regelverken

Kraven för utförandet av vattensprinkler, boendesprinkler och vattendimma finns beskrivna i ovan nämnda regelverk. Det finns dessutom flera normer och anvisningar med krav på produkter, företag, personer och vissa tjänster. Observera att det även är nödvändigt att ha tillgång till respektive standard för att ha tillgång till samtliga aktuella krav.

Brandskyddsföreningens regelverk tas fram i samarbete med alla berörda parter, bland annat Svensk Försäkring, Installatörsföretagen, Besiktning.org, Besiktningsföretagen, Sveriges Brandkonsultförening, RISE, myndigheter, användare med flera. Utvecklingen av regelverken och normerna diskuteras regelbundet i Regelgrupp Vattensprinkler.

Se även