Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Två lyftkranar

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5. Utbildningen varvar mellan teoretiska pass och tillämpningsövningar för att praktiskt lära dig hur föreskrifter och allmänna råd tolkas och tillämpas. Därmed får du verktyg för att förstå brandskyddsdokumentationer utförda med förenklad dimensionering enligt BBR och kunna diskutera lösningar i enlighet med de allmänna råden. 

1 januari 2021 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) i kraft. Föreskrifterna tar bland annat upp krav på utrymning och frångänglighet, vilket är utrymning för arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga. Under utbildningen beskriver vi kraven enligt AFS 2020:1 inom respektive område.

Vad lär du dig?

Efter utbildningen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Notera att certifiering sker via Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). Läs mer här.

Vad innehåller utbildningen?

 • Plan- och bygglagen
  • Brandskydd i byggprocessen
 • Övrig lagstiftning som berör brandskydd i byggnader
  • Krav på brandskydd enligt AFS 2020:1
 • Brandteori och brandförlopp
 • Boverkets byggregler
  • Allmänna förutsättningar
  • Brandtekniska klasser
  • Utrymning vid brand
  • Brandspridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsats
  • Brandskydd vid ändring av byggnad
 • Bärförmåga vid brand
 • Projektering och brandskyddsdokumentation

Föreläsningar om varje delavsnitt om brandskydd i BBR varvas med dimensioneringsexempel, gruppdiskussioner och inblick i aktuell forskning. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten. Individuella övningsuppgifter förekommer i samband med föreläsningarna.

För vem?

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Denna utbildning är en del av Block 2: Fördjupning i byggnadstekniskt brandskydd i utbildningen Brandskyddsledare.

Jobbar du inom räddningstjänsten?
Utbildningen finns också anpassad för tillsynsförrättare.
Läs mer här

Längd

3 dagar

Format

Klassrum

Den här utbildningen går även att få som företagsanpassad. Läs mer och kontakta oss om företagsanpassad utbildning här

Hämtar tillfällen