/ På fritiden / Fritidsbåtar

Brandsäkra din fritidsbåt

Båtar och hus i skärgårdsmiljö

Sommar och båtliv hör för många ihop. Men med båtar följer också brandrisker, den största ombord är när du hanterar brännbara vätskor och gaser. Här följer några tips på hur du får en brandsäker tillvaro på din fritidsbåt.

Att tänka på

 • Gör rätt från början. Läs bruksanvisningar och instruktionsböcker.
 • Låt inga personer vara inne i ruffen under tankning av bensinmotorn eller vid återstart av motorn. Ventilera motorrummet ordentligt innan du startar.
 • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Även diesel- och motorolja kan antändas tillsammans med andra material som fungerar som veke.
 • Diesel antänder lättare mot heta ytor än bensin. Kontrollera särskilt att tryckrören till injektorerna är i gott skick.
 • Lösa dunkar bör fyllas på utanför båten.
 • Rökning är absolut förbjuden i närheten av platser där brännbara vätskor och gaser hanteras.
 • Brandvarnare och gasvarnare kan rädda liv.
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme.
 • Köp endast värmare och kök som är gjorda för båtar.
 • Försäkra dig alltid om att det inte är en låga i köket innan du fyller på rödsprit.
 • Stäng alltid av huvudströmmen innan du lämnar båten.

Bränslesystem och avgasrör

 • Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Använd rör och bränsle slangar som är avsedda för det bränsle som ska användas. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom allt i båten rör sig under sjögång.
 • Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar i bränslesystemet. Byt ut delar som är i dåligt skick.
 • Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
 • Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.
 • Gasolutrustning bör täthetsprovas efter byte av gasolbehållare och minst en gång om året.

Elsystem

 • Kontrollera elsystemet regelbundet och se till att byta ut trasiga och gamla delar.
 • Se till att all elektrisk utrustning är avsäkrad.
 • Skruva åt anslutningar. 

Brandsläckningsutrustning

 • Enligt försäkringsvillkoren ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en tvåkilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två sådana släckare. Den ena släckaren bör placeras så att den är lättåtkomlig utifrån. 
 • Brandfilt är ett bra komplement för att kunna släcka mindre bränder.
 • För större fritidsbåtar finns sprinklerinstallationer för motorrum.

Om båten börjar brinna

 • Stanna motorn.
 • Använd handbrandsläckare eller brandfilt.
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem.
 • Stäng av huvudströmmen.
 • Släck pyrande brandhärdar med vatten.
 • Ring 112 om du inte själv kan hantera situationen.
 • Hoppa inte i vattnet om du inte är utsatt för livsfara.
 • Försök larma, ta med nödraketer och se till att alla har en flytväst på sig innan ni överger båten.

Allt detta kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer vad som ska göras och i vilken ordningsföljd.

Se även